Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω τη Δευτέρα 22 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω τη Δευτέρα 22 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής


Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του N.5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23- 12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο: «Βελτίωση/αναβάθμιση/συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Έγκριση τροποποίηση της μελέτης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών Δήμου Κω» λόγω αλλαγής του υποέργου από προμήθεια σε έργο και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσής του.
3. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: "Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω " (Α.Μ. 06/2018).
4. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: "Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης" (Α.Μ. 08/2018).
5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη - ασφαλτόστρωση νέων οδών και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Πυλίου» (Α.Μ. 21/2018).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: "Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Κω (07/2018).
7. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 9880/17-04-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Κω.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου, κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. Κω» (Α.Μ. 60/2017)».
9. Γνωμοδότηση για μετάθεση χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών εγκατάστασης για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω,
Ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών συστήματος οδοφωτισμού».
10. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση γραμμάτων στην πρόσοψη του κτιρίου της Αίγλης βάσει αιτήματος.
11. Επιστροφή τελών διέλευσης στην «ΟΤΕ Α.Ε» για τα έργα «Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για α) μετατόπιση κοι λόγω spof A/K Κω και για β) FTTC Kω.
12. Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 232/2023 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής Δήμου Κω σχετικά με το αίτημα του κ. Πάγκαλου για αποζημίωση.
13. Παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας στις 28/4/24 για πασχαλινό παζάρι στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο «ARTISTIΚΩ».
14. Έγκριση της υπ΄αρ. 3/24 απόφαση της Δ.Κ. Ασφενδιού περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου Μουσικής σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
15. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στο άρθρο 32 β.γγ. του Ν. 4412/16 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων για «Προγράμματα- Αναβαθμίσεις- Συμβόλαια συντήρησης».

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
& Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Κασσιώτη Γεωργία

ADVERTORIALS