Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Θόλου για τη Στέγαση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Θόλου για τη Στέγαση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών

Προκηρύχθηκες ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 347.490,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της προκύπτουσας τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μερικώς αεροϋποστηριζόμενου θόλου διαστάσεων 20,00μ.Χ36,00μΧ10,20(ύψος), εμβ.720τ.μ. ο οποίος θα τοποθετηθεί στο υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ του αύλειου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καρδάμαινας. 

Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί, ορίζεται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.


Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 06/06/2023


Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 06/06/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/07/2023 και ώρα 16:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-06-03 084255.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-06-03 084301.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-06-03 084306.png

ADVERTORIALS