Συνεδριάζει στις 8 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει στις 8 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 08-07-2021και ώρα11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μπουμπουλίνας»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης» (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός- υπ΄αριθ. 2/2021 μελέτη)
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον διαγωνισμό «Προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων για τη στέγαση Η/Μ εγκαταστάσεων» (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός- υπ΄αριθ. 9/2021 μελέτη)
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια σωλήνα αναρρόφησης και σωλήνα πιέσεως για το αποφρακτικό της ΔΕΥΑ Δήμου Κω με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 73552 ΙΧ»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλεκτροκινητήρων για τα επιφανειακά αντλητικά συγκροτήματα ύδρευσης στην δεξαμενή Κουφόϊ»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών απόσμησης για τις μονάδες απόσμησης των αντλιοστασίων ακαθάρτων στα δίκτυα πόλης Κω, Δικαίου και Καρδάμαινας»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό«Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων πυρανίχνευσης»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό«Μίσθωση μικρού φορτωτή με ειδικό τροχό χανδάκων»
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για τον διαγωνισμό«Υπηρεσία φανοποιείας και προμήθειας εξαρτημάτων οχημάτων»
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για τον διαγωνισμό«Προμήθεια οχημάτων»
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό«Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στα εξωτερικά υδραγωγεία Δ.Ε. Δικαίου και Δ.Ε. Ηρακλειδών»
 12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & ρουχισμού»
 13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την παράταση της με αρ. πρωτ.319/27-01-2021σύμβασης με την εταιρία ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (Α/Α 3. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ)
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την παράταση της με αρ. πρωτ. 472/05-02-2021 σύμβασης με την εταιρία UNITRACK ΑΕΕ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (Α/Α 1. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
 15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την παράταση της με αρ. πρωτ. 1820/13-04-2021 σύμβασης με την εταιρία AQUASTAR ΑΒΕΕ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»
 16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την παράτασησύμβασης 3025/9-7-2020 με την εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕΕ για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Ηρακλειδών Δήμου Κω»
 17. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 4631/2017 σύμβασης για την «Μεταφορά αλληλογραφίας και δεμάτων γενικά της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 18. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού μέσω του Προγράμματος απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
 19. Λήψη απόφασης για την κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» από τη σύμβαση με αρ.πρωτ. 2328/18-6-2019 «ΠΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» για την ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
 20. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΚΩ στην Αθήνα για συμμετοχή του σε συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για υπηρεσιακούς λόγους.
 21. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, Αρ. Κατάθεσης Προσφυγής ΠΡ 517/2019»
 22. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 23. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ERDATERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 24. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

           

   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ADVERTORIALS