Μετατίθεται για τις 21 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την επισκευή - αποκατάσταση του Αγίου Νικολάου

Μετατίθεται για τις 21 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την επισκευή - αποκατάσταση του Αγίου Νικολάου

Το έργο αφορά κατεπείγουσες παρεμβάσεις - εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες μετά τον ισχυρό σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 καθώς επηρεάζουν την στατική επάρκεια του Ναού, αυξάνουν την επικινδυνότητα σε μεγάλο βαθμό και  την ασφάλεια και υγεία των πιστών και λειτουργούντων στο Ναό.

Για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. μετατέθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση του Σεισμόπληκτου Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Νήσου Κω».

Λόγω της από 7/09/2020 (ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 1249/2020) Προδικαστικής Προσφυγής, του οικονομικού φορέα “IMIA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), στρεφόμενης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΤΕ/4263/27-08-2020 (ΑΔΑΜ : 20PROC007238985 2020_08_31), με Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 92311, πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, με την οποία εκτός των άλλων ζητείται και η αρμόδια έκδοση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016, Πράξεως Αναστολής Εκτέλεσης – Προσωρινών Μέτρων, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 18 της “Πρόσκλησης”, προκειμένου να δοθεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στην Α.Ε.Π.Π. για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης ή μη προσωρινών μέτρων, αποφάσισε την μετάθεση της αποσφράγισης των προσφορών.

Να σημειωθεί πως ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ!