Δημοσιεύθηκε η περίληψη της διακήρυξης για την προστασία και αντιμετώπιση της διάβρωσης στην ακτή Βασιλέως Γεωργίου - 1.250.000,00 € με ΦΠΑ το κόστος του έργου

Δημοσιεύθηκε η περίληψη της διακήρυξης για την προστασία και αντιμετώπιση της διάβρωσης στην ακτή Βασιλέως Γεωργίου - 1.250.000,00 € με ΦΠΑ το κόστος του έργου

- Δημοσιεύθηκε η περίληψη της διακήρυξης του έργου ''ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΩ''.

- Το έργο χωροθετείται στη Βόρεια πλευρά της Κω και συγκεκριμένα στην ακτή Βασιλέως Γεωργίου, καλύπτοντας μήκος 500 μέτρων.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, με την υπ’ αριθμ. 260/02-08-2019 απόφασή του, ενέκρινε την μελέτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000.000,00 €, ενώ στις 14 Ιουλίου του 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού, στο ποσό των 1.250.000,00 € με ΦΠΑ, λόγω της τροποποίησης της μελέτης στις παρατηρήσεις της Ε.Υ.Δ, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο την θαλάσσια μεταφορά αποστρογγυλωμένων χαλίκων, στο Α.Τ. 5 του τιμολογίου.

Το έργο, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” και στην Επενδυτική Προτεραιότητα “Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το είδος του έργου είναι ένας συνδυασμός κατασκευής τεχνητών ύφαλων προβόλων και τεχνητής Αναπλήρωσης της περιοχής του έργου, ενώ ο στόχος του έργου Προστασίας και Ανάπλασης ακτής είναι, αφενός να ελεγχθεί η διάβρωση ως προς τα έργα υποδομής (πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος) και αφετέρου να δημιουργηθεί ικανή ζώνη παραλίας, ειδικότερα κατά την θερινή περίοδο ώστε να φιλοξενεί τους λουόμενους και τις δραστηριότητες τους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η εξής διάταξη προτεινόμενων έργων:

• Ένα σύστημα 14 Τεχνητών ύφαλων προβόλων μήκους 50 μέτρων με μήκος διακένου μεταξύ των κατασκευών περίπου 28,0μ (30,0μ. από κεντρική γραμμή σε κεντρική γραμμή).

• Εισαγωγή ύφαλου αναβαθμού σε βάθος περίπου 1, 50μ. με στάθμη στέψης στα -0,70μ.

• Διαμόρφωση νέου τεχνητού παραλιακού μετώπου με δάνειο ίζημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου του 2020, στις 11:00, ενώ η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Στην αποσφράγιση θα επιτρέπεται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων!