Η απόφαση του Δημάρχου Κω για τον ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων του Δήμου Κω - Δείτε αναλυτικά τι αναλαμβάνουν

Η απόφαση του Δημάρχου Κω για τον ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων του Δήμου Κω - Δείτε αναλυτικά τι αναλαμβάνουν

Ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταρά:

-Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου Κω την κα Βλάχου Σέβη σε θέματα
καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, απόδημων Κώων & πρωτογενούς τομέα, όπως
αναλύονται παρακάτω:
Έχει την εποπτεία και το συντονισμό των παρακάτω δράσεων του δήμου.
Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και
εφαρμογή καινοτομιών στα συστήματα πληροφορικής στη διοίκηση του δήμου και
στην εν΄ γένει εφαρμογή ψηφιακών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων
στους δημόσιους χώρους, καθώς επίσης στην υιοθέτηση καλών πρακτικών από τις
επιχειρήσεις της Κω.
Συνεργάζεται με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, για την ανάδειξη και υποστήριξη
της επιχειρηματικότητας, ειδικά των νέων επαγγελματιών και επιχειρηματιών.
Συνεργάζεται με τα οργανωμένα και θεσμοθετημένα σωματεία, τους συλλόγους
αλλά και με μεμονωμένους απόδημους συμπατριώτες μας που έχουν γνώση του
αντικειμένου προκειμένου να διευρυνθεί, να επικαιροποιηθεί και να καταστεί
δυναμικό εργαλείο αξιοποίησης το μητρώο αποδήμων, μέσα από τη δημιουργία
δυναμικής ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων.
Συνεργάζεται με τους φορείς του πρωτογενούς τομέα για τη διερεύνηση και
προώθηση των προβλημάτων και όσων ζητημάτων ανακύπτουν προς επίλυση τους.
Υποστηρίζει τη διασύνδεση του πρωτογενούς με τον τριτογενή τομέα για την
ενδυνάμωση και την αναπτυξιακή προοπτική του.
Αναλαμβάνει μαζί με συνάδελφους της αιρετούς την τέλεση των πολιτικών γάμων,
όπως αυτό περιγράφεται σε ξεχωριστή απόφαση Δημάρχου.


-Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Κω τον κ. Πη Σταμάτη σε θέματα
καθημερινότητας, όπως αναλύονται παρακάτω:
Συνεργάζεται με την αντιδημαρχία εργοταξίων και καθημερινότητας για την
προώθηση και επίλυση των θεμάτων που θέτουν οι δημότες.
Καταγράφει και προωθεί τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της πόλης και
των δημοτικών κοινοτήτων.
Παρακολουθεί και προτείνει λύσεις για ζητήματα που αφορούν στο κυκλοφοριακό
και στη στάθμευση.
Έχει την ευθύνη της διοίκησης του ΔΗΡΑΣ.


-Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου Κω την κα Γιαννούλη Διονυσία σε
θέματα Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως αναλύονται παρακάτω:
Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού για την εύρυθμη άσκηση των
αρμοδιοτήτων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΒΣ στον τομέα αθλητισμού.
Συνεργάζεται με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και την Αντιδημαρχία
Χρηματοδοτούμενων – Αναπτυξιακών Έργων για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό
και εκτέλεση αθλητικών έργων.
Συνεργάζεται με την Αντιδημαρχία Εργοταξίων & Καθημερινότητας για την ομαλή
λειτουργία και συντήρηση των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.
Συνεργάζεται με την Αντιδημαρχία Παιδείας & Βρεφονηπιακών Σταθμών για την
οργάνωση και στήριξη αθλητικών εκδηλώσεων στα σχολεία του νησιού.
Συνεργάζεται με το σύνολο των αθλητικών φορέων του δήμου Κω (συλλόγους,
σωματεία, ενώσεις, ομίλους κλπ) για την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και την
προαγωγή της αθλητικής παιδείας στην τοπική κοινωνία.
Συνεργάζεται με τομείς δράσης του Δήμου και τους Φορείς του νησιού (όπως το
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω κ.α.)
για την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τη
νεολαία, σε θέματα όπως: ψηφιακές εξαρτήσεις, ισότητα των φύλων, εθελοντισμός,
περιβαλλοντικές δράσεις κ.α.
Αναλαμβάνει μαζί με συνάδελφους της αιρετούς την τέλεση των πολιτικών γάμων,
όπως αυτό περιγράφεται σε ξεχωριστή απόφαση Δημάρχου.


-Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Κω τον κ. Μαραγκό Αριστείδη σε
θέματα που αφορούν τη χωρική Δ.Ε. Ηρακλειδών, όπως αναλύονται παρακάτω:
Συνεργάζεται με τις Αντιδημαρχίες Τεχνικών Έργων και Χρηματοδοτούμενων –
Αναπτυξιακών Έργων και τη ΔΕΥΑΚ, για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και
εκτέλεση έργων στη Δ.Ε. Ηρακλειδών.
Συνεργάζεται με την Αντιδημαρχία Εργοταξίων & Καθημερινότητας και τους
Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου για
την εξέλιξη και παρακολούθηση των καθημερινών εργασιών που εκτελούνται στη
Δ.Ε. Ηρακλειδών.
Έχει την ευθύνη της διοίκησης της ΑΝΕΜ.

ADVERTORIALS