Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μεικτή τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021, στις 18.00, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5),

 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΒΣ και ορισμός νέου  προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 2. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 3. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 4. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ και ορισμός νέου  προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 5. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΡΑΣ Κω και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 6. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΕΤΛΚ και ορισμός νέου  προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 7. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 8. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης για καθορισμό λοιπών τελών, για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για κάλυψη υποχρεώσεων της υπό εκκαθάρισης Ανώνυμης Μικτής Τεχνικής Εταιρείας Κοινότητας Αντιμάχειας Α.Ε. {(ΑΤΕΚΑ Α.Ε.) (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος)}.
 14. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «Άγιος Νεκτάριος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Κανάρη» για τη στάθμευση οχημάτων - Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης μετά την προσκόμιση νέων στοιχείων (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 16. Λήψη απόφασης για την μίσθωση τριών ακινήτων για τη στέγαση τριών σχολικών μονάδων με δημοπρασία (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, Εμμανουήλ Μήτρου).
 17. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση νέων τάφων στο ταφικό τετράγωνο Τ.Α. και τροποποίηση ταφικών τετραγωνικών (Τ.Οα, Τ.Ο.β, Τ.Ογ., Τ.Ο.Δ), του νέου δημοτικού κοιμητηρίου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).
 18. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση μικρού υδατορέματος στο δυτικό όριο της ΚΜ 1020 Γαιών Κω – Εξοχής (Εισηγήτρια: δημοτικός σύμβουλος, κα. Γεωργία Κασσιώτη).
 19. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικού χρόνου σύστασης του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (Εισηγήτρια: δημοτικός σύμβουλος,κα. Γεωργία Κασσιώτη).

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS