Δήμος Κω προς πολίτες: Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο, το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου

Δήμος Κω προς πολίτες: Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο, το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο, το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει η σχετική προθεσμία, και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, όπως τους δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Κω.

Οι πολίτες, μπορούν να προσέλθουν στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και με αίτησή τους να ρυθμίσουν τυχόν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 17 Ιουλίου 2019.

Αναλυτικά η ρύθμιση 100 δόσεων περιλαμβάνει:

Α) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ,

Β) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 80% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις,

Γ) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 70% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις,

Δ) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 60% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις,

Ε) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 50% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε πενήντα (50) έως εκατό (100) δόσεις,

Επισημαίνεται πως στο ίδιο πλαίσιο ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί γι’ αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Εσόδων: 2242360459, 2242360460 & 2242360465.

Γραφείο Τύπου

Manolis Xatziantoniou desk