Προσλήψεις για τη Δομή «ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΑμεΑ»

Προσλήψεις για τη Δομή «ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΑμεΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω) ανακοίνωσε, σύμφωνα με τηνυπ' αριθμ. ΣΟΧ4/2021, την πρόσληψητριών (03) εργαζόμενων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022), για τη Δομή «ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΑμεΑ», στις ειδικότητες: ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

Οι σχετικές ανακοινώσεις και τα έντυπα αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.grαπό όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Τ.Κ. 85300 Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Μαρίας Κικέ (τηλ. επικοινωνίας: 2242020440 & 2242022044).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 07/01/2022 έως και  17/01/2022.

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS