Σύσταση επιχείρησης μέσω του gov.gr από την Παρασκευή

Σύσταση επιχείρησης μέσω του gov.gr από την Παρασκευή

Μέσω του gov.gr θα μπορεί πλέον κάποιος να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης από την ερχόμενη Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, εξέλιξη με την οποία αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ατομική επιχείρηση είναι η συχνότερη νομική μορφή επιχείρησης στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση, βεβαίως, για την ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης είναι να γίνει πρώτα η αυθεντικοποίηση του χρήστη στην ψηφιακή πύλη gov.gr, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις διαδικασίες που γίνονται μέσω αυτής, με τη χρήση των κωδικών Taxis.

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να κάνει ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr, θα πρέπει: α) να διαθέτει έγκυρο και ενεργό ελληνικό ΑΦΜ και β) να προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα. Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να συνδεθεί στην εφαρμογή. Ειδικότερα, εισέρχεται στην εφαρμογή είτε ο ίδιος, επιλέγοντας στην περίπτωση αυτή το πεδίο σύνδεσης «ιδίας χρήσης», είτε ως εκπρόσωπος φυσικού προσώπου που επιθυμεί να προβεί σε έναρξη ατομικής επιχείρησης, επιλέγοντας το πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου».

Στην πρώτη περίπτωση οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν τον τύπο της έδρας της επιχείρησης (ιδιόκτητη ή μη ιδιόκτητη) και μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων αντλούνται τα στοιχεία του ακινήτου. Οι χρήστες καταχωρίζουν την επωνυμία της επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, και εφόσον το επιθυμούν, επιλέγουν και διακριτικό τίτλο. Τόσο η επωνυμία, όσο και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια καταχωρίζουν Στοιχεία Επιχείρησης, Στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), Στοιχεία ΦΠΑ και Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, τις οποίες ο χρήστης καλείται να επιλέξει μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

Μέσω της διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες: α) Προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, β) Μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην ΑΑΔΕ, μέσω διαλειτουργικότητας με το ΓΕΜΗ, πραγματοποιείται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και λήψη αριθμού γενικού εμπορικού μητρώου, γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου και δ) Εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο επιμελητήριο.

Κατόπιν των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΑΑΔΕ στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην εφαρμογή. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τον χρήστη για την υποχρέωση εγγραφής του στον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ο χρήστης οφείλει μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών να υποβάλει αίτηση εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Εάν δεν το πράξει, τότε ο e-ΕΦΚΑ προχωράει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή του.

kathimerini.gr

ADVERTORIALS