Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/ Μηχανολόγοι Μηχανικοί/ Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, από τεχνική εταιρεία για έργα ΔΕΔΔΗΕ

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/ Μηχανολόγοι Μηχανικοί/ Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, από τεχνική εταιρεία για έργα ΔΕΔΔΗΕ
ADVERTORIALS