Φορολογική ενημερότητα με ένα κλικ

Φορολογική ενημερότητα με ένα κλικ

Στην απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης φορολογικής ενημερότητας προχωρούν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκολύνοντας τους φορολογουμένους και μειώνοντας ταυτόχρονα το διοικητικό κόστος.

Οι αλλαγές θα στοχεύουν στην απλοποίηση της χορήγησης ακόμα και για αυτούς που χρωστούν στο Δημόσιο. Σήμερα προκειμένου κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου να εκδώσει ενημερότητα θα πρέπει να μεταβεί στην εφορία, να παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον ο προϊστάμενος συμφωνήσει, του παρέχεται ενημερότητα με παρακράτηση της οφειλής.

Από τον προσεχή Σεπτέμβριο όμως η διαδικασία αυτή αλλάζει. Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερότητα ψηφιακά με παρακράτηση οφειλής τόσο για την πώληση ακινήτου όσο και για εργασίες που πρέπει να κάνουν με το Δημόσιο για το οποίο απαιτείται ενημερότητα.

Ουσιαστικά σε ένα λεπτό θα μπορούν να εκδώσουν ψηφιακή φορολογική ενημερότητα ακόμα και σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ των οφειλετών. Δηλαδή θα υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για όσους χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο.

Τι ισχύει σήμερα

Η φορολογική διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας μόνον εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στη φορολογική διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών. Η φορολογική διοίκηση δύναται να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Η φορολογική διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Ενιαία ενημερότητα

Στο μεταξύ, με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του κώδικα φορολογικής διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ.

• Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να αιτηθεί, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

kathimerini.gr
ADVERTORIALS