Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω την Παρασκευή 19 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω την Παρασκευή 19 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23- 12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών του τομέα αστικής συγκοινωνίας.
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2023-2024.
3. Λήψη απόφασης για την άρση κατασχέσεως του ακινήτου με ΚΜ 2609 Γαιών Κω – Εξοχής που επιβλήθηκε με την αριθμό 476/1997 έκθεση.
4. Λήψη απόφασης για την άρση κατασχέσεως του ακινήτου με ΚΜ 1497 Οικοδομών Ασφενδιού που επιβλήθηκε με την αριθμό 235/2011 έκθεση.
5. Λήψη απόφασης για την άρση κατασχέσεως του ακινήτου με ΚΜ 1497 Οικοδομών Ασφενδιού που επιβλήθηκε με την αριθμό 236/2011 έκθεση.
6. Λήψη απόφασης για την άρση κατασχέσεως του ακινήτου με ΚΜ 1413 Γαιών Κω – Εξοχής Οικοδομών που επιβλήθηκε με την αριθμό 1640/2009 έκθεση.
7. Έγκριση διαγραφών ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών.
8. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 7293/22-03-2024 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Νομικών Προσώπων Δήμου Κω (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. & Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.).
9. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 9164/10-04-2024 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (τύπου ταρτάν) στο νέο Στάδιο Ανταγόρα».
10. Έγκριση των με αριθμό πρωτ. 9180/10-4-2024 & 9195/10-4-2024 Πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών –τεχνικών - οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανημάτων και συγκριμένα για τις ομάδες 1 &7».
11. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κυκλοφορικές παρεμβάσεις στην πόλη της Κω (κόμβοι τράπεζας Πειραιώς – 1ου Γυμνασίου» με Α.Μ. 19/2021.
12. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ).
13. Έγκριση επέκτασης της με αριθμό πρωτ. 8853/13-4-2022 σύμβασης «Συντήρηση –επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Κω, Ομάδες: 7, 8, 9, 10, 13 & 14 Μηχανολογικές Εργασίες», βάσει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (παρ.2 περ. β’).
14. Έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω με Κωδικό ΟΠΣ 6001771.
15. Έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό της Ζιάς.
16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πλησίον της πλατείας Ρήγα Φεραίου στην πόλη της Κω βάσει αιτημάτων.
17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ).
18. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω, κ. Θεοδοσίου Νικηταρά, στην Αθήνα στις 15-4-2024 σε προγραμματισμένη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και στις 16-4-2024 σε προγραμματισμένη συνάντηση στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.
19. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Κω, κας Κασσιώτη Γεωργίας από την Αθήνα στις 15-4-2024 ώστε να συνοδεύσει τον Δήμαρχο σε προγραμματισμένη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών.


Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
& Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Κασσιώτη Γεωργία

ADVERTORIALS