Εγκρίθηκε η μελέτη για την ασφαλτόστρωση της κεντρικής οδού του οικισμού της Αντιμάχειας και της οδού πρόσβασης στον λιμένα Μαστιχαρίου - 550.000 ευρώ ο προϋπολογισμός

Εγκρίθηκε η μελέτη για την ασφαλτόστρωση της κεντρικής οδού του οικισμού της Αντιμάχειας και της οδού πρόσβασης στον λιμένα Μαστιχαρίου - 550.000 ευρώ ο προϋπολογισμός

Εγκρίθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Κω, η μελέτη του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ» (Α.Μ. 02/2024)», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κω, συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%).

Με τη συγκεκριμένη μελέτη προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δύο βασικούς οδικούς άξονες που γεωγραφικά ανήκουν στην Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας, βρίσκονται σε κακή κατάσταση και χρήζουν άμεσης επέμβασης για την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Συνοπτικά οι παρεμβάσεις εντοπίζονται στις παρακάτω οδούς/περιοχές:
1) Κεντρική οδός οικισμού Αντιμάχειας
2) Οδός πρόσβασης στον λιμένα Μαστιχαρίου

Αναλυτικότερα, σε κάθε περιοχή προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

1) Κεντρική οδός οικισμού Αντιμάχειας

Το τμήμα της οδού που θα ασφαλτοστρωθεί εκκινεί από την περιοχή της Αγ. Τριάδας Αντιμάχειας και εκτείνεται μέχρι το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου –
Λυκείου.

Το συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται σε 1.150μ. Στο πρώτο τμήμα έως το νηπιαγωγείο Αντιμάχειας (μήκους 400μ) θα προηγηθεί απόξεση του ασφαλτικού
οδοστρώματος σε βάθος έως 5εκ., προκειμένου να μην μεταβληθούν τα υφιστάμενα υψόμετρα της οδού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν συγκολλητική
επάλειψη, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους όπου αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τυπικού
πάχους 5εκ.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναπροσαρμόσει το ύψος των υφιστάμενων φρεατίων του αποχετευτικού δικτύου στη νέα στάθμη της οδού, όπου
αυτή μεταβληθεί.

2) Οδός πρόσβασης στον λιμένα Μαστιχαρίου

Η συγκεκριμένη οδός παρουσιάζει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο (ιδίως κατά του θερινούς μήνες), καθώς εξυπηρετεί την πρόσβαση στον λιμένα Μαστιχαρίου (από την πόλη της Κω). Εμφανίζει σημαντικές επιφανειακές φθορές, λόγω ελλιπούς συντήρησης

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ασφαλτόστρωση του κυκλικού κόμβου στην είσοδο του λιμένα Μαστιχαρίου καθώς και ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης προς
τα ανατολικά και για μήκος 1.300μ. (έως το υφιστάμενο ρέμα).

Οι εργασίες περιλαμβάνουν συγκολλητική επάλειψη, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους όπου αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο και διάστρωση
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τυπικού πάχους 5εκ.

Τέλος, σε όλα τα τμήματα που θα ασφαλτοστρωθούν θα εκτελεστούν εργασίες διαγράμμισης (οριογραμμές και διπλή διαχωριστική γραμμή).

ADVERTORIALS