Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω θα προσλάβει εποχικό προσωπικό - Δείτε τις θέσεις

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω θα προσλάβει εποχικό προσωπικό - Δείτε τις θέσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1/2024 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων στις εξής θέσεις: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

Κως

(Δ .Κω)

Περιφερειακή Ενότητα Κω

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

8 μήνες

1

 

101

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

Κως

(Δ .Κω)

Περιφερειακή Ενότητα Κω

ΔΕ Υδραυλικών

4 μήνες

4

 

102

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

Κως

(Δ .Κω)

Περιφερειακή Ενότητα Κω

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

4 μήνες

1

 

103

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

Κως

(Δ .Κω)

Περιφερειακή Ενότητα Κω

ΔΕ Δομικών Έργων

8 μήνες

1

104

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

Κως

(Δ .Κω)

Περιφερειακή Ενότητα Κω

ΔΕ Οδηγών

4 μήνες

2

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αρχίζει την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει με την πάροδο της 26ης Φεβρουαρίου 2024, ημέρας Δευτέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/Τ/Ε ή ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (k.mouras@deyakos.gr) είτε αυτοπροσώπωςείτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κω, Σκεύου Ζερβού 40, Τ.Κ. 85300, Κως, υπόψη κου Μούρα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 22420-23915) όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Δήμου Κω (www.deyakos.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες   Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κω

Ζαχαρός Κωνσταντίνος

ADVERTORIALS