Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου η τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Κω

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου η τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Κω

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΕΣ

Μετά την ματαίωση των κατά την 6η Σεπτεμβρίου 2023 και 7η Σεπτεμβρίου 2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα των με αριθμ. πρωτ. 22387/1-9-2023 και 22742/6-9-2023 προσκλήσεων επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία, σας προσκαλούμε σε νέα επαναληπτική τακτική συνεδρίαση, στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 65 παρ. 5 και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

{Γίνεται μνεία ότι:

α) Κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) το Δημοτικό Συμβούλιο αν μετά από δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

β) Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/14-4-2014, Τεύχος Πρώτο).

Συνεπώς, το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει μόνο για τα θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις}.

 1. Έγκριση 3ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Έγκριση δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2023 σωρευτικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κω για την ονοματοδοσία οδών πόλεως Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα. Σεβαστή Βλάχου).
 4. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής τμήματος της ΚΜ 2577 Γαιών Κω - Εξοχής, ιδιωτικής ιδιοκτησίας με ίσης έκτασης τμήμα της ΚΜ 2809 Γαιών Κω - Εξοχής, ιδιοκτησίας Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Γνωμοδότηση για τη μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού στον Δήμο Κω, μετά από αίτηση της εταιρείας «Ξ.Τ.Ε. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 6. Έγκρισης πρώτης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου», με Α.Μ: 1/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου», με Α.Μ: 1/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών παραλιακής οδού Καρδάμαινας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων», με Α.Μ. 9/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 10. Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 04/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 11. Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 10/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 12. Έγκριση της μελέτης «Οριζόντιες διαγραμμίσεις – Ασφάλεια οδών Δήμου Κω» με Α.Μ. 10/2023 και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 13. Λήψη απόφασης για την παράταση & τροποποίηση της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας (Άσφαλτος - Αδρανή) για τα έργα αυτεπιστασίας Δήμου Κω» Ομάδα 2 – Αδρανή Υλικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 14. Έγκριση του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κω, για την πράξη με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας κέντρων κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, ΕΣΠΑ 2021-2027 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 15. Έγκριση της ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω», με Κωδικό ΟΠΣ 6001771 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 και της μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του, με κάλυψη του κόστους από τον Δήμο Κω έως την αδειοδότηση της δομής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 16. Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της ξενοδοχειακής μονάδας «MARMARI PALACE», ιδιοκτησίας “ΕΛΤΕ Α.Ε.”, από την Κ.Μ. 1300 Γαιών Αντιμάχειας σε μη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 17. Λήψη απόφασης για την παράταση της με αριθμό πρωτ. 39985/14-10-2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αντικείμενο: «Διάθεση προσωπικού, απαιτούμενου εξοπλισμού & εγκαταστάσεων από τον Δήμο Κω, για τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Αδειών Διαμονής Κω, του Τμήματος Αδειών Διαμονής & Ελέγχου της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης & Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων πολιτών – υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Κω καθώς επίσης και των Δήμων Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λειψών, Λέρου, Νισύρου και Πάτμου» για δύο έτη (2023-2025) (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ, κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 18. Έγκριση δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 19. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 20. Έγκριση της με αριθμό 44/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΒΣ που αφορά στη μελέτη για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος (παιδιών και προσωπικού) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ειδών ζαχαροπλαστικής, αναψυκτικών και νερών για τις ανάγκες των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεών του (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 21. Έγκριση της με αριθμό 65/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 22. Έγκριση της με αριθμό 66/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 23. Έγκριση της με αριθμό 77/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην ψήφιση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Κω στην με αριθμό πρωτ. 4550/05-12-2022 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» µε θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 25. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., στην εταιρεία ΣΑΝΣΑΙΝ Ι.ΚΕ. που βρίσκεται στην περιοχή Τιγκάκι Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 26. Λήψη απόφασης για την αλλαγή αφετηρίας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου ALL DAY TRAVEL, μετά την εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

Σημείωση:

Δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, διότι εφαρμογή έχουν οι περιοριστικές για τις εμφανίσεις των υποψηφίων διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (ΦΕΚ 138/9-8-2010), όπως ισχύει.

Θα γίνει μόνο καταγραφή του ήχου για την ορθή τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.