Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Κω 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Κω 

Δείτε παρακάτω την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κω προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της απευθείας μίσθωσης ακινήτου (πρόκειται για το κτίριο όπου στεγαζόταν τα προηγούμενα χρόνια η TUI) για τη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που βρίσκεται στη Ζώνη 6 (επιτρεπόμενες χρήσεις βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και χονδροεμπορίου), λόγω δύο άγονων διαγωνισμών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω αποφάσισε:

1. Την απευθείας μίσθωση του ακινήτου με ΚΜ 1479 ΓΑΙΩΝ Κω εξοχής, με τη διαδικασία του άρθρου 194 του νόμου 3463 του 6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 27 του νόμου 3130 του 2003 επειδή έχουν προκύψει 2 άγονοι διαγωνισμοί και το εν λόγω ακίνητο δεν βρίσκεται σε περιοχή με χρήση κατοικίας ή σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων

2. Την εξουσιοδότηση της διεύθυνσης πολεοδομίας του δήμου Κω να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 194 του νόμου 3463 του 6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 27 του νόμου 3130 του 2003 για τη μίσθωση του ανώτερου ακινήτου με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
της περιφέρειας Ρόδου

3. Την έκδοση οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης του ακινήτου ως χώρου εκπαιδευτηρίου από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Κω.

4. Να κινηθεί η διαδικασία γνωμοδότησης της επιτροπής καταλληλόλητας για το εν λόγω ακίνητο και τέλος

5. Να εξουσιοδοτηθεί ο δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

ADVERTORIALS