Την Παρασκευή 16 Ιουνίου θα διενεργηθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΜΒΡΟΣΙΑ»

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου θα διενεργηθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΜΒΡΟΣΙΑ»

Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασής της άλλα τέσσερα (4) έτη.

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, θα πραγματοποιηθεί για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στο Μαρμάρι Πυλίου της Κω, με συνολικό εμβαδόν 60,20μ2 επί οικοπέδου εκτάσεως 419,50μ2 («ΑΜΒΡΟΣΙΑ») με πρόσωπο στην κεντρική οδό Μαρμαρίου Πυλίου και επί της παραλιακής οδού Μαρμαρίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κω (Ακτή Κουντουριώτη 7), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας στις 16 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.Περιγραφή ακινήτου


Δημοτικό ακίνητο επί του Μαρμαρίου Πυλίου Κω με Κτηματολογική Μερίδα 581 Οικοδομών Πυλίου («ΑΜΒΡΟΣΙΑ»). Το ακίνητο είναι ισόγειο με συνολικό εμβαδόν 60,20μ2
επί οικοπέδου εκτάσεως 419,50 μ2.Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίαςΤρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και οι συμμετέχοντες θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.


Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.


Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει αντί αυτού άλλος, βάσει ειδικού νομίμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. Η Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μη έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας ή ακύρωσης της διαδικασίας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ).

Διάρκεια εκμίσθωσης- Αναπροσαρμογή μισθώματος - Καταβολή μισθώματος


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασής της άλλα τέσσερα (4) έτη.

Η παράταση θα θεωρείται αυτοδίκαια εφόσον ο μισθωτής έξι μήνες πριν τη λήξη της Σύμβασης, εγγράφως με εξώδικη γνωστοποίηση του δηλώσει τη βούληση του αυτή. Το ποσό του μισθώματος από το δεύτερο έτος και μετά θα προσαυξάνεται για κάθε έτος κατά ποσοστό ίσο με το δύο επί της εκατό (2%) επί του εκάστοτε καταβαλλομένου
μηνιαίου μισθώματος. Η αύξηση αυτή είναι υποχρεωτική για τον μισθωτή, εκτός αν με διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση κριθεί με διαφορετικό τρόπο η ετήσια αύξηση του
μισθώματος των ακινήτων που εκμισθώνει το δημόσιο. Σε περίπτωση μη αποδοχής και μη καταβολής της, λύεται η μίσθωση σε βάρος του, με όλες τις συνέπειες που (Άρθρο 8οαναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του δημοτικού ταμείου την πρώτηεργάσιμη κάθε μήνα. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του μισθωτή προς το Δήμο θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων, επιβαρυνόμενες και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ADVERTORIALS