Μιχάλης Γιωργαλλής για πάρκινγκ Ζιάς: Όταν τα ψέματα του κυρίου Νικηταρά ξεπερνούν κάθε προηγούμενο όριο

Μιχάλης Γιωργαλλής για πάρκινγκ Ζιάς: Όταν τα ψέματα του κυρίου Νικηταρά ξεπερνούν κάθε προηγούμενο όριο

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ


Όταν τα ψέματα του κυρίου Νικηταρά ξεπερνούν κάθε προηγούμενο όριο με όποιες επιπτώσεις οφείλω να πω την ΑΛΗΘΕΙΑ:

1ον – 9 Ιουνίου 2017 με την υπ. αρ. 5289 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου σφραγίστηκε το πάρκινγ στη Ζιά.

2ον - 31 Μαίου 2023 ,μόλις χθες ,η απάντηση στο αίτημα μου την οποία κατέθεσα στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο:

Το πάρκινγκ στη Ζιά παραμένει σφραγισμένο. (ΤΜΗΜΑ METΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΩ).

Κως, 31 Μαΐου 2023

Αριθ. Πρωτ.: 4239

ΘΕΜΑ: «Σφράγιση εγκαταστάσεων υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων στην Κ.Μ. …… ΓΑΙΏΝ Ασφενδιού (Ζιά)

νήσου Κω»

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 8734/10-04-2023 έγγραφό σας.

 

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού έγγραφου σας , σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5289/09-

06-2017 (ΑΔΑ:6ΘΕΕ7ΛΞ-Α7Μ) απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, η υπηρεσία μας διεκπεραίωσε την

σφράγιση των εγκαταστάσεων υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων στην Κ.Μ. ….. ΓΑΙΏΝ Ασφενδιού νήσου Κω την

07-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45. Η σφράγιση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της υπ’

αριθμ. Οικ. 20612/1759/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως αναφέρεται στο

Πρακτικό σφράγισης.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έως και σήμερα η υπηρεσία μας δεν έχει χορηγήσει οποιαδήποτε άδεια

Αρμοδιότητας μας στην εν λόγω θέση.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

3ον – εξώδικα απέστειλαν στο δήμο οι ιδιοκτήτες από τον Μάιο του 2022 και δεν ασχολήθηκε επί ένα χρόνο!

Και μια ερώτηση: χθες έληξε το συμβόλαιο για το σφραγισμένο πάρκινγκ που πληρώνουμε από το 2014, θα μας πει ο κύριος Νικηταράς τι σκοπεύει να κάνει;

ΌΧΙ ΑΛΛΑ ΨΕΜΑΤΑ!

Επισυνάπτω τα σχετικά έγγραφα.

   ΚΩΣ,   ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ   2/6/2023

                                                                           O

                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ  

                                                     ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ

20230602_085337.jpg

20230602_085321.jpg

20230602_084427.jpg

ADVERTORIALS