Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα 6 Ιουνίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα 6 Ιουνίου - Δείτε τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 6 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης επί της πρότασης της ΕΤΑΔ και της Επιτροπής Διαβούλευσης για την έκταση του Ναυτικού Ομίλου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
  2. Λήψη απόφασης προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που βρίσκεται στη Ζώνη 6 (επιτρεπόμενες χρήσεις βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και χονδροεμπορίου), λόγω δύο άγονων διαγωνισμών (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

                                                                        

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ADVERTORIALS