Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 7 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 7 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω - Δείτε τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 7 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση για τη λειτουργία του οικισμού της Ζιας κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
  2. Έγκριση της με αριθμό 4/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω που αφορά τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
  3. Έγκριση της με αριθμό 2/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω που αφορά τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
  4. Έγκριση της με αριθμό 32/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω (ΔΛΤ Κω), που αφορά τον οικονομικό απολογισμό έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤ Κω, Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  5. Έγκριση της με αριθμό 37/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω (ΔΛΤ Κω), περί καθορισμού εξόδων παράστασης αντιπροέδρου έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤ Κω, Αντιδήμαρχος,
    κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία Κινητής Μονάδας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Κ.Δ.Α.Υ) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
  7. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) για την ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν. 2734/1999 για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος για την άσκηση επαγγέλματος εκδιδομένου προσώπου επί αμοιβή (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ADVERTORIALS