Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να λειτουργήσει ως «Πολυχώρος» Πολιτισμού και Αθλητισμού στην πόλη της Κω

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να λειτουργήσει ως «Πολυχώρος» Πολιτισμού και Αθλητισμού στην πόλη της Κω

Ρεπορτάζ kosnews24.gr

Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να λειτουργήσει ως «Πολυχώρος» Πολιτισμού και Αθλητισμού στην πόλη της Κω, θα διενεργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα

Δείτε παρακάτω αναλυτικά του όρους.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Περιγραφή του ακινήτου

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή εντός σχεδίου πόλεως Κω ή περιμετρικά αυτού σε ακτίνα μέχρι 3 χιλιόμετρα , να εκτείνεται έως
και τον Α’ όροφο , δηλαδή ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει ισόγειο , Α’ όροφο , ημιώροφο , υπόγειο με συνολική επιφάνεια αυτών να είναι τουλάχιστον 700τ.μ. να είναι ανεξάρτητο κτήριο, να διαθέτει υποδομές προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή με κινητικές δυσκολίες ή να υπάρχει δυνατότητα σχετικής παρέμβασης, να διαθέτει τουλάχιστον 2 κοινόχρηστα WC (ανδρών , γυναικών), να διαθέτει δομημένη καλωδίωση, να διαθέτει πυρασφάλεια, να διαθέτει εξαερισμό , να διαθέτει αύλειο χώρο , να διαθέτει χώρο στάθμευσης οχημάτων .

Θα εκτιμηθεί θετικά η ειδικότερη θέση του ακινήτου στην παραπάνω περιοχή, η καταλληλότητα του κτιρίου, η ύπαρξη κλιματισμού σε ικανό χώρο, ο προσανατολισμός του, η δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω δράσεων στον περιβάλλοντα χώρο ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας όπως: επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνων υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εγκατάσταση αποχέτευσης, επαρκή ύδρευση, επαρκή παροχή ηλεκτρισμού και δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικού ανά αυτοτελή χώρο, επαρκή παροχή δικτύου δεδομένων και τηλεφώνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας .


Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός νομικού βάτους ή πραγματικού ελαττώματος που να εμποδίζει τη χρήση του.

Η χρήση του προς μίσθωση ακινήτου , ως χώρου εκπαιδευτηρίου , πρέπει να επιτρέπεται από την οικοδομική άδεια αυτού ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή
η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου , σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.


Κατά την σύναψη νέας μίσθωσης από δημόσιους φορείς απαιτείται το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ’ όπως καθορίζεται στον
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και από τον Ν.4342/15.


Άρθρο 2ο


Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας


Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Εκδήλωση ενδιαφέροντος (1η φάση). Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλην της τιμής) κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Κω, στο Δημαρχείο
επί της Ακτής Κουντουριώτη 7 μέχρι την 29η του μήνα Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην Επιτροπή Καταλληλότητας, η οποία κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει Έκθεση Καταλληλότητας .


Στη συνέχεια οι φάκελοι των προσφορών για τα κτίρια που κρίθηκαν κατάλληλα αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμο, η οποία, με επιτόπια
έρευνα, θα κρίνει περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 270/81. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, με ευθύνη της οποίας θα κοινοποιηθεί σε όσους
εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης Β. Διενέργεια δημοπρασίας (2η φάση).


Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα, ώρα και τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας από τους ενδιαφερομένους, να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας της δεύτερης φάσης υποβάλλονται από τους μετέχοντες
διαδοχικές προφορικές μειοδοτικές προσφορές. Η δημοπρασία διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή έχει ορισθεί με απόφαση Δ.Σ. Κατά τη διενέργεια
της δημοπρασίας, οι προσφορές θα δίνονται αποκλειστικά σε τιμή ανά τ.μ. και μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη τιμή ανά τ.μ. (μέσα
στα όρια της επιφάνειας όπως αυτή έχει καθοριστεί στο άρθρο 1) . Το όριο ανώτερης προσφοράς καθορίζεται στα έξι (6) ευρώ ανά τ.μ. ανά μήνα .

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.


Κατακύρωση δημοπρασίας. Στη συνέχεια το πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει απόφαση για κατακύρωση της
δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμμετοχή ενδιαφερομένων – Δικαιολογητικά (1η ΦΑΣΗ)

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής κλπ., για ένα ή και περισσότερα ακίνητα.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει :

1. σε Α.Ε. η υποβολή της αίτησης γίνεται από το Δ/ντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρος του Δ.Σ. ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο με σχετικό πρακτικό Δ.Σ. στο
οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η εντολή της εταιρίας να υποβάλει σφραγισμένο φάκελο με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως και να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτός, όπως ανωτέρω αναφέρεται, της
εταιρείας, οφείλει κατά την υποβολή της αίτησης να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνίας συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική εντολή στο ανωτέρω του Δ.Σ.


2. σε Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι απαραίτητη η προσκόμιση με την υποβολή της αίτησης σε φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό , από τα οποία ρητά να προκύπτει ότι ο εμφανισθείς είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας . Εάν είναι άλλο πρόσωπο απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή ως νόμιμο εκπρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

3.2 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, ο οποίος θα προσκομίσει ειδικό
συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξουσιότητας, αίτηση-προσφορά ενδιαφέροντος, μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο της περίληψης της διακήρυξης.


3.3 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., θα πρέπει να προσκομίζεται η απόφαση του ΔΣ περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και με την
οποία θα εξουσιοδοτείται το πρόσωπο που θα υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφο το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό, νομίμως δημοσιευμένες σε ΦΕΚ, καθώς και το πρακτικό συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, νομίμως δημοσιευμένο. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική εντολή στο ανωτέρω πρακτικό.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφο το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό, νομίμως δημοσιευμένες σε ΦΕΚ.
Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΙΚΕ, θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφο το κωδικοποιημένο καταστατικό και
τυχόν τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και η σχετική βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ.
Αν το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Σύλλογο ή Σωματείο, θα πρέπει να προσκομίζεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί συμμετοχής στο διαγωνισμό,
καθώς και απόφαση του ΔΣ με την οποία θα εξουσιοδοτείται το πρόσωπο που θα υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα σχετικά έγγραφα, καθώς και
να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζονται σε
φωτοαντίγραφο το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και το πρακτικό συγκρότησης του
ΔΣ σε σώμα.


3.4 Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να περιέχει λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου
ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης), και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει τα
κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.
γ)Αντίγραφα συμβολαιογραφικού εγγράφου κτίσης κυριότητας νόμιμα μεταγεγραμμένου στο Κτηματολόγιο Κω και αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας της σχετικής κτηματολογικής μερίδας .
δ) Υπεύθυνη δήλωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς,
ε)Κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αυτού),
στ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου,
ζ) Αντίγραφα σχεδίων κατόψεων και τομών στεγασμένων χώρων σε κλίμακα 1:50 θεωρημένα από μηχανικό,
η) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από δύο Πολ. Μηχανικούς στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό καθώς και βεβαίωση από τη Δ.Α.Φ.Κ. , πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο ότι έχει στατική επάρκεια και ότι τα δομικά υλικά κατασκευής του δεν περιέχουν επιβλαβή στοιχεία. Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνουν ότι έχουν αποκατασταθεί.
θ) Σε περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει ανελκυστήρα, θα πρέπει να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του
ανελκυστήρα.
ι) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.
ια) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας από Α ως και Γ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407 2010) και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του νόμου 4342/2015.


3.5 Οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση εταιριών ή άλλων νομικών προσώπων θα υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους και θα φέρουν εταιρική σφραγίδα.
3.6 Οι προσφορές αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια στην Επιτροπή του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 3467/2006, η οποία με επιτόπια
έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και συντάσσει πρακτικό. Για όσα ακίνητα κριθούν κατάλληλα, αναλαμβάνει η Επιτροπή
του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (σύμφωνα με όσα ορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 94, στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την
παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012) να προσδιορίσει τη μισθωτική τους αξία και στη συνέχεια διενεργείται δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δικαιολογητικά διενέργειας δημοπρασίας (2ης ΦΑΣΗ)

Οι συμμετέχοντες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 3467/2006 και θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα
προσκομίσουν πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας τα εξής: 

α) Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου περί του ότι δεν είναι οφειλέτες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία.
β) Φορολογική ενημερότητα.
γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν
απασχολούν. Οι ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι συμμετέχοντες, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, θα δηλώνουν ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας την οικονομική
προσφορά, προφορικά κατά αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη .

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κατακύρωση

5.1 Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να ζητούν όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες, γιατί μετά την κατακύρωση θα απορρίπτεται κάθε αίτησή τους για αποζημίωση που θα προκύπτει από την αιτία αυτή.
5.2 Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα ελεγχθεί από άποψη νομιμότητας από την αρμόδια Διοικητική Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Ο τελευταίος μειοδότης κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προβάλει για τυχόν ζημία του, που θα προέλθει α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της
δημοπρασίας ή τη μη έγκριση αυτών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή τη μη έγκριση τη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ή από άλλη αρμόδια αρχή, β) από οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν θα εμφανισθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και το οποίο δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Υπογραφή Μισθωτηρίου - Συμβολαίου

Ο εκμισθωτής που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία, υποχρεώνεται να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από10την κοινοποίηση της απόφασης εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίαςπρος αυτόν, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός και το αποτέλεσμαβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη της προηγούμενης δημοπρασίας, πουυποχρεώνεται απέναντι στο Δήμο να πληρώσει την τυχόν διαφορά του μισθώματος,αν κατά τη νέα δημοπρασία επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα από αυτό τηςπροηγούμενης δημοπρασίας, για το χρονικό διάστημα που αναλογεί από τη λήξητης προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υπογραφή του μισθωτηρίουσυμβολαίου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, που ορίζεται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Υποχρεώσεις Εκμισθωτή

7.1 Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει στο Δήμο το μίσθιο ακίνητο μέσαστην προθεσμία που θα ορισθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, κατάλληλο σύμφωναμε όσα προβλέπονται στο άρθρο 1 και να προσκομίσει τα απαιτούμεναδικαιολογητικά που ενδεχομένως θα επισημάνει η προαναφερόμενη Επιτροπή τουάρθρου 18 όπως και τα σχετικά πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας απότην Πυροσβεστική Υπηρεσία και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.7.2 Ο εκμισθωτής βαρύνεται με την ετήσια τακτική δαπάνη της συντήρησης καιεπισκευής βλαβών από τη χρήση των ανελκυστήρων και των συστημάτωνθέρμανσης, ψύξης και πυρασφάλειας και λοιπών παγίων εγκαταστάσεων. Επίσης, οεκμισθωτής οφείλει να διατηρεί με δαπάνες του το μίσθιο ασφαλισμένο κατά τωνκινδύνων πυρός και πλημμύρας.Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν πραγματοποιεί την τακτική συντήρηση ήαρνηθεί ή δεν αποκαταστήσει τη βλάβη μέσα στην προθεσμία που ορίζεται μεειδοποίηση, ο Δήμος έχει τη διακριτική ευχέρεια: α) να προβεί στη μονομερή λύσητης μίσθωσης και την μίσθωση άλλου χώρου με απευθείας ανάθεση ή μεδημοπρασία σε βάρος του εκμισθωτή ή β) να διακόψει την καταβολή τωνμισθωμάτων μέχρι να εκτελεστούν οι επισκευές ή να πραγματοποιηθεί ησυντήρηση ή γ) να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σε βάρος τουεκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου,όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικήςυπηρεσίας του Δήμου.11

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή – Παράδοση Μισθίου

Για α) την παραλαβή του μισθίου, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο άρθρο7.1. και β) την παράδοσή του μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα συνταχθεί πρωτόκολλοπαραλαβής – παράδοσης ακινήτου.Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, σύμφωνα με τοπρωτόκολλο.Ο εκμισθωτής θα κληθεί για να παραστεί αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένοπρόσωπο κατά την παραλαβή ή την απόδοση σ’ αυτόν του μισθίου, ενώ σεπερίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το ακίνητο, θα συνταχθεί έγγραφο από τηνΥπηρεσία, το οποίο θα του κοινοποιηθεί με απόδειξη και στο οποίο θα αναφέρεταιαπό πού θα παραλάβει τα κλειδιά του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μισθωτή - Δαπάνες

9.1. Ο Δήμος Κω, μετά από συνεννόηση με τον εκμισθωτή και συναίνεση τουτελευταίου, έχει δικαίωμα με δικές του δαπάνες να κάνει διαρρυθμίσεις ήδιάφορες κατασκευές που θα εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχει μισθωθεί τοακίνητο και οι οποίες μετά την παράδοση της χρήσης από το Δήμο παραμένουν στομίσθιο, εκτός εάν ο Δήμος αποφασίσει την απομάκρυνσή τους.9.2. Ο Δήμος μπορεί, ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη σύμβαση, ναεγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία διαφορετική εκείνης για την οποία η στέγασηείχε αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για το λόγο αυτό ο εκμισθωτής να δικαιούται νακαταγγείλει τη μίσθωση ή να ζητήσει αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.9.3 Ο Δήμος υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει το μίσθιο σε καλήκατάσταση.Δεν φέρει όμως καμιά ευθύνη και δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτήγια φθορές του ακινήτου και για τις βλάβες ή ζημίες των παγίων εγκαταστάσεώντου που οφείλονται σε συνήθη χρήση, σε κακή κατασκευή ή στην παλαιότητααυτού ή στην τυχόν κακή κατασκευή του κτιρίου ή σε θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία.129.4 Οι σχετικές δαπάνες για θέρμανση (π.χ. κατανάλωση φυσικού αερίου),κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, καθώς και τακοινόχρηστα του υπό μίσθωση χώρου βαρύνουν το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Διάρκεια - Λήξη Μίσθωσης

10.1 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έξι (06) χρόνια με δυνατότηταισόχρονης παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου,όπως ορίζεται στο άρθρο 8. Από αυτή την ημερομηνία αρχίζει και η καταβολή τουμισθώματος.10.2 Ο Δήμος μπορεί να προβεί μονομερώς σε λύση της μίσθωσης πριν από τησυμβατική λήξη της ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30)τουλάχιστον μέρες χωρίς υποχρέωση αποζημίωσής του εφόσον: ο Δήμος μεταφέρειτο Νηπιαγωγείο σε ιδιόκτητο ακίνητο ή συστεγαστεί , ή καταργηθεί, ή οργανωθείκατά τη διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο ώστε το μισθωμένο ακίνητο να μηνκαλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες .Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος παύει , σύμφωνα μεόσα προβλέπονται από το άρθρο 8 του παρόντος.10.3 Η παραμονή στο μίσθιο ακίνητο πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου γιαοποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται την καταβολή μισθώματος ίσου προς τοκαταβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης (αποζημίωση χρήσης) και για όσο χρόνοαπαιτηθεί και οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης με τον ίδιο ή άλλοεκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τρόπος Πληρωμής

11.1 Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τουακινήτου σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής, μετά από την εκτέλεση τυχόναπαιτούμενων εργασιών και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών,όπως ορίζεται στο άρθρο 7. Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικόλογαριασμό του εκμισθωτή στο τέλος κάθε τετραμηνίας μετά την αφαίρεση τωνπάσης φύσεως νομίμων κρατήσεων και μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού13εντάλματος. Τα τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. βαρύνουν τον εκμισθωτή, λόγωατέλειας του Δήμου, καθώς και τα τέλη που πρόκειται να επιβληθούν στο μέλλον.Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως και τηςτυχόν παράτασης αυτής.11.2 Εάν το μίσθιο διαρκούσης της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμοτρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωσησυνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή,χρήστη κ.λ.π. αυτού θεωρουμένου στο εξής ως εκμισθωτή. Εις αυτόν (τοντελευταίο) θα καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, από την κοινοποίηση στοΔήμο του αντίστοιχου νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριοςνομέας κ.λ.π., νόμιμα μεταγραμμένου, εφόσον απαιτείται μεταγραφή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί , αν δεν παρουσιαστεί μειοδότης.Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:α) Όταν το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, λόγω ασύμφορου τουεπιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.β) Όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης τηςαρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, όπως και όταν μετά την κοινοποίηση στοντελευταίο μειοδότη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποίαεγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αυτός δεν προσέλθει για τη σύνταξηκαι υπογραφή της σύμβασης. Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται μεπεριληπτική διακήρυξη του Δήμου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτηςδιακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέραδιενέργειας της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες (10) πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής
στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια
Νομαρχιακή εφημερίδα και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω, που βρίσκεται στο Δημαρχείο (1ος όροφος), Ακτή Κουντουριώτη 7, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2242360 485, 486, 427). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ή
αποστέλλεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

ADVERTORIALS