Πρόσληψη νέας Ειδικής Συνεργάτιδας του Δημάρχου, επί θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Πρόσληψη νέας Ειδικής Συνεργάτιδας του Δημάρχου, επί θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Στην Πρόσληψη νέας Ειδικής Συνεργάτιδας του Δημάρχου, επί θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, προχώρησε ο Δήμος Κω.

Δείτε παρακάτω την Ειδική Σύμβαση Εργασίας.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Στην Κω και στο δημοτικό κατάστημα στις 29/07/2022, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των:


Α. Νικηταρά Θεοδοσίου του Αντωνίου, Δημάρχου Κω, ως νόμιμου εκπροσώπου τουΔήμου Κω και
Β. Τσαρδακλίδου Στυλιανής του Νικολάου, κατοίκου Κω,

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη το άρθρο 163 παρ. 4 του Ν.3584/2007 εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1073/27-06-2022 απόφαση, η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 31818/12-07-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 1764/Γ’/25-07-2022 ΦΕΚ, με την οποία προσλαμβάνει την δεύτερη συμβαλλόμενη ως Ειδική Συνεργάτη του Δημάρχου.

Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του Ν.3584/2007 είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η
εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:


ΑΡΘΡΟ 1
Καθήκοντα

Η συμβαλλόμενη θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και γεωγραφικών συστημάτων
πληροφοριών.


ΑΡΘΡΟ 2
Υπηρεσιακή κατάσταση

Η δεύτερη συμβαλλόμενη ως Ειδική Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική
εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί.

ΑΡΘΡΟ 3
Αποδοχές

Οι αποδοχές της συμβαλλόμενης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας, σύμφωνα με
το άρθρο 163 παρ. 8 του Ν.3584/2007, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4
Ωράριο εργασίας

Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του Δήμου.


ΑΡΘΡΟ 5
Λύση σύμβασης

1. Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο
αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρησή του συμβαλλόμενου.

2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στην συμβαλλόμενη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στην ενδιαφερόμενη της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.

3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ        ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

ADVERTORIALS