Επιστολή της Ι. Ρούφα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κω αναφορικά με την εγκυρότητα του τελευταίου Δ.Σ.

Επιστολή της Ι. Ρούφα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κω αναφορικά με την εγκυρότητα του τελευταίου Δ.Σ.

Προς προεδρείο δημοτικού συμβουλίου Κω.

Κυρίες πρόεδρε, αντιπρόεδρε, κύριε γραμματέα,

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μας (αρ.  αποφ. 244/2015) « Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση. Η τακτική μηνιαία συνεδρίαση γίνεται πάντοτε την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα και κατά προτίμηση την Παρασκευή. Ώρα έναρξης είναι η 18.00 την χειμερινή περίοδο και 19.00 την θερινή περίοδο και δεν θα διαρκεί πέραν της 24.00 ενώ με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των παρισταμένων δημοτικών συμβούλων μπορεί να παραταθεί για μια ώρα το πολύ.»

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο  ενώ -ορθώς- ελήφθη απόφαση περί παράτασης μιας ώρας προχωρήσατε παράτυπα σε λήψη νέας -απροσδιόριστου χρόνου- παράταση χωρίς αυτή η διαδικασία να προβλέπεται από πουθενά.

Σας καθιστούμε υπεύθυνους για την εγκυρότητα τόσο της διαδικασίας όσο και των αποφάσεων που ελήφθησαν μετά τη  λήξη της αρχικής παράτασης.

Με τιμή

Ρούφα Ιωάννα

ADVERTORIALS