Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω τη Δευτέρα 21 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω τη Δευτέρα 21 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

 

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) την Δευτέρα 21 Μαρτίου, στις 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κω του Νοσοκομείου- Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 2. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κω και Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ.) για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος «Συναγωγή Κω» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω ως προς τους πόρους. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ., κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 4. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 5. Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2021 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 1. Έγκριση τέταρτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2021 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου 2021  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Πυλίου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 5.400,00 τ.μ. για μελισσοκομική χρήση, με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 2.243,00 τ.μ. για αγροτική χρήση, με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 59/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με ΑΔΑ ΩΨ11ΩΛΕ-Κ3Υ) που αφορά κατάληψη (από το 1960) και εν συνεχεία απώλεια κοινόχρηστου χώρου, επιφάνειας 2,75 τ.μ. από οικοδομή ιδιοκτησίας της κας Άννας Ζερβού του Μιχαήλ (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 61/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με ΑΔΑ 6ΚΨ1ΩΛΕ-5ΓΨΥ) που αφορά κατάληψη (από το 1975) και εν συνεχεία απώλεια κοινόχρηστου χώρου, επιφάνειας 15,40 τ.μ. από οικοδομή ιδιοκτησίας της κας Διονυσίας Καραγεωργίου του Νικολάου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 7. Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα του Τ.Δ. 669 Αγροκτήματος Πυλίου που προέρχεται από τμήμα της ΚΜ 478 και 477 Γαιών Πυλίου, για κρατικές ανάγκες (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 8. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κω με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 9. Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 10. Αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου της «τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1905/12-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩΛΕ-Ζ7Χ) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α ΝΑΙΓ20) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ στον Δήμο Κω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725, λόγω αλλαγής του νόμιμου εκπροσώπου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 11. Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 4451/4-11-2021 Απόφασης με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω» με κωδικό ΟΠΣ 5130643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» (αριθμός πρωτ. Δήμου Κω 28246/09-11-2021, ΑΔΑ 6Ρ6Ρ7ΛΞ-8Α7) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ. Κω έτους 2022 (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 13. Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής ΔΕΗ » (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 14. Τροποποίηση απόφασης 10/2022 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2022» και ΑΔΑ ΨΒΒ4ΩΛΕ-ΣΟΔ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία του ως «Πολυχώρου» Πολιτισμού και Αθλητισμού. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 16. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Γεωργίου Μαρκόγλου και Ιακώβου Ιορδανίδη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

Γραφείο Τύπου 

ADVERTORIALS