Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Παρασκευή 4 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Παρασκευή 4 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 με ώρα έναρξης τις 10:00 π.μ. και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020, 426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020 και 643 με ΑΠ: 69472/24.09.2021, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026.
  2. Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Κω και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης του με νέα πρόσληψη.
  3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για διαδικασίες συμβάσεων ήσσονος αξίας.
  4. Έγκριση διαπιστωτικών πράξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.
  5. Αποδοχή της υπ’ αριθμό 8/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού μελών επιτροπών για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για το έτος 2022.
  6. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 855/13-12/2021 αίτησης του ΕΕΕΕΚ Κω.
ADVERTORIALS