Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 2 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 2 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 2-3-2022 και ώρα 11.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022.
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Αποκατάσταση ζημιών σε αγωγούς ύδρευσης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών και συντήρηση των τριών μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ)»
 5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές αντλιών ακαθάρτων»
 7. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 8. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ποσότητας ασφαλτομίγματος, της με αρ.πρωτ. 552/10-02-2021 σύμβασης με τον προμηθευτή «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ)».
 9. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Αντικατάσταση τμήματος του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλεως Κω μεταξύ των φρεατίων Νο 104 και Νο 104Α»
 10. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Αντικατάσταση συλλέκτη στο αντλιοστάσιο ακάθαρτων Α6 στην ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ»
 11. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας για την «Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή πινακίδων επισήμανσης έργων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
 12. Υποβολή τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», με Κωδικό Πρόσκλησης: 14.30.1.3 για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθησης ποιότητας στην πόλη της Κω»
 13. Έγκριση 3ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου «Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίoυ Κεφάλου & Α΄ φάσης Μαστιχαρίου»
 14. Αποσπάσεις υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ που προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 3Κ/2018.
 15. Αίτηση εργαζομένης ΔΕΥΑ Δήμου Κω για παράταση της άνευ αποδοχών αδείας της.
 16. Κριτήρια για ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο για ΑΜΕΑ
 17. Πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής εργασιών Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΜΑΝΙΑΚΙ¨ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ»
 18. Πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής εργασιών Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ¨ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ¨ ΚΑΙ ¨ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ Ν.2¨ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 19. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2022.
 20. Ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

 

Εσωτ. Διανομή:     Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

     Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

     Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ      

                                                    

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                          

 

                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ADVERTORIALS