Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020, 426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020 και 643 με ΑΠ: 69472/24.09.2021, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.
  2. Επιστροφή ποσού πάγιας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου για το έτος 2021.
  3. Έγκριση απόφασης ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2021.
  4. Ψήφιση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).
  5. Αποδοχή Δωρεάς από το ίδρυμα Μαίρη και Φίλιππος Μυλωνά.
  6. Έγκριση παραίτησης με οικειοθελή αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης και έγκριση καταβολής αποζημίωσης.
  7. Έγκριση διαπιστωτικών πράξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.
  8. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Κω.
  9. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για την υπ’ αριθμόν 3/2022 Απόφαση Προέδρου.
ADVERTORIALS