Συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίασητην Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022, στις 18:00,ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ «Νοσοκομείο Κω – Κ.Υ. Κω» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ 497 Α Γαιών Πυλίου επιφάνειας 23.790 τ.μ και με Κ.Μ 503 Β Γαιών Πυλίου επιφάνειας 10.810 τ.μ για την ανέγερση νέου νοσοκομείου Κω.
  2. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’/23-12-2021).
  3. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4875/2021.
  4. Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση του Δήμου Κω με τον Δήμο Λάρισας.
  5. Λήψη απόφασης για την κήρυξη του έτους 2022 ως έτους «Μικράς Ασίας».

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS