Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στις 28 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στις 28 Δεκεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020, 426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020 και 643 με ΑΠ: 69472/24.09.2021, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 162/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
  2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1525/ 5-7-2021 σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022», σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2532/22-12-2021 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης.
  3. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης προμηθειών – υπηρεσιών και έργων για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για το έτος 2022.
  4. Αίτημα προς το Δήμο Κω για ορισμό των μελών των επιτροπών του Δήμου και για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2022.
  5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
  6. Ψήφιση Πιστώσεων.
ADVERTORIALS