Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ - Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 17-12-2021και ώρα 12.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010 με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 2. Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα) έτους 2022.
 3. Έγκριση προϋπολογισμού 2022.
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος και λοιπού εξοπλισμού στην γεώτρηση Κουρούνη»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και δίκυκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2022 και 2023».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή αυτοματισμού στο κτήριο “Πρέσας’’ του ΒΙΟΚΑ ΚΩ»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση εφαρμογών για το έτος 2022»
 9. Ανάθεση εκπόνηση μελέτης με θέμα «Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου ‘Κατασκευή νέας δεξαμενής στην Καρδάμαινα».
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών – ανταλλακτικών – λογισμικού και μελανιών – toner για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 32/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 34/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου»
 15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια ασφάλτου».
 16. Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης για την «Ενίσχυση εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».
 17. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή του αποφρακτικού με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116798 ΙΧ»
 18. Έγκριση παράταση ισχύος του υπ΄αριθ. 1597/10-05-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου.
 19. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 5837 σύμβασης με την εταιρία «ΑΤΣΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου (ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)»
 20. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 5953/09-12-2020 σύμβασης με την εταιρία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου (ΟΜΑΔΑ Α: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)»
 21. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 4488/15-10-2019 σύμβασης με την εταιρία «ΑΡΓΩ Α.Ε.» για την «Προμήθεια καυσίμων»
 22. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 3695/27-8-2019 σύμβασης με την εταιρία «ΟΤΕ Α.Ε.» για την «Διασύνδεση αντλιοστασίων ακαθάρτων σε ενιαίο δίκτυο επικοινωνίας».
 23. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 4631/08-12-2017 σύμβασης για την «Μεταφορά αλληλογραφίας και δεμάτων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 24. Παραχώρηση χώρου στην μονάδα ΒΙΟΚΑ Δικαίου για εγκατάσταση στοιχείων ΔΕΗ.
 25. Έγκριση τροποποίηση της μελέτης και του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄ φάσης Μαστιχαρίου».
 26. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Ανόρυξη υδρογεώτρησης στη θέση Μανιάκι Δ.Ε. Ηρακλειδών»
 27. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στις θέσεις "Αγ. Πέτρος" και "Μαστιχάρι Ν.2»  
 28. Απαλλαγή υπολόγου και απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 217/22-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΩ
 29. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και διαδικασία ανάθεσης για την γνωμοδότηση και την εφαρμογή της απόφασης 158/2018 του Εφετείου Δωδεκανήσου για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΚ.
 30. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Προέδρου της ΔΕΥΑ Κω στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στην 31η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
 31. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Κω στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
 32. Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου της ΔΕΥΑ Κω και της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Κω στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
 33. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ADVERTORIALS