Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου - Δείτε τα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

Σε μεικτή τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5),

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κω έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  3. Αντικατάσταση παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
  4. Αποδοχή από το ΔΣ της υπ’ αριθμ. 1905/12-11-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1125/30-07-2021 ΑΔΑ: ΨΝΚΓΩΛΕ-ΑΟ0 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α ΝΑΙΓ20) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητα με παράρτημα Ρομά στο Δήμο Κω», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725, λόγω αλλαγής μέλους της ΟΔΠΕ (ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩΛΕ-Ζ7Υ)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καλλούδης).
  5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αυτοτελών οικισμών Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  6. Παροχή γνώμης για το Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής – Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2022 και για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2022, αντίστοιχα. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).

 

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS