Συνεδριάζει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την 1η Δεκεμβρίου, μετά την από 25-11-2021 ματαιωθείσα συνεδρίαση

Συνεδριάζει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την 1η Δεκεμβρίου, μετά την από 25-11-2021 ματαιωθείσα συνεδρίαση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μεικτή τακτική συνεδρίαση συνέρχεται εκ΄ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου, στις 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, μετά την από 25-11-2021 ματαιωθείσα συνεδρίαση (Α.Π. 29443/19-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΒΣ και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΡΑΣ Κω και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΕΤΛΚ και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 2. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου προέδρου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 1. Λήψη απόφασης για καθορισμό λοιπών τελών, για το έτος 2022 Δήμου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 1. Λήψη απόφασης για κάλυψη υποχρεώσεων της υπό εκκαθάρισης Ανώνυμης Μικτής Τεχνικής Εταιρείας Κοινότητας Αντιμάχειας Α.Ε. {(ΑΤΕΚΑ Α.Ε.) (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος)}.
 1. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «Άγιος Νεκτάριος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Κανάρη» για τη στάθμευση οχημάτων - Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης μετά την προσκόμιση νέων στοιχείων (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 1. Λήψη απόφασης για την μίσθωση τριών ακινήτων για τη στέγαση τριών σχολικών μονάδων με δημοπρασία (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, Εμμανουήλ Μήτρου).
 1. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση νέων τάφων στο ταφικό τετράγωνο Τ.Α. και τροποποίηση ταφικών τετραγωνικών (Τ.Οα, Τ.Ο.β, Τ.Ογ., Τ.Ο.Δ), του νέου δημοτικού κοιμητηρίου Κω (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).
 1. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση μικρού υδατορέματος στο δυτικό όριο της ΚΜ 1020 Γαιών Κω – Εξοχής (Εισηγήτρια: δημοτικός σύμβουλος, κα. Γεωργία Κασσιώτη).
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικού χρόνου σύστασης του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (Εισηγήτρια: δημοτικός σύμβουλος, κα. Γεωργία Κασσιώτη).

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS