Συνεδριάζει τη Μεγάλη Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

 

Σας προσκαλούμε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την  Τρίτη 27-04-2021 και ώρα 10.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων για τη στέγαση Η/Μ εγκαταστάσεων».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων - εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών»  
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (ΔΚ Κεφάλου)»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων (Τμήμα Ι)»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2021».
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Απολύμανση εσωτερικών χώρων και προμήθεια απολυμαντικών ειδών».
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την οργάνωση του αρχείου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια  υδραυλικών σελλών επισκευής και επισκευής δίδυμου πιεστικού»
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό του έργου «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μπουμπουλίνας».
 12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων».
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 19/2021μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας».
 14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2021μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Μίσθωση μικρού φορτωτή με ειδικό τροχό χανδάκων»
 15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 22/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την  «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & ρουχισμού»
 16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2021μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Υπηρεσία φανοποιείας και προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων»
 17. Έγκριση της υπ΄αριθ. 25/2021μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής για την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στο Αμανιού της Δ.Κ. Πυλίου»
 18. Έγκριση 1ουΑΠΕ για το έργο «Αντικατάσταση φρεατίου Νο 104 κεντρικού αγωγού ακαθάρτων και κατασκευή νέων καταθλιπτικών αγωγών για το αντλιοστάσιο Α7»
 19. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή ηλεκτρογεννητριών».
 20. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κω, περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής.
 21. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Προέδρου, του μέλους Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Κω στην Αθήνα στα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για να συμμετάσχουν σε διάσκεψη με αντικείμενο την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ΕΣΠΑ.
 22. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                            

   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ