Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο λειτουργίας του την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα κατά του COVID-19, μετά την ειδική διοικητική προσφυγή του Π. Αβρίθη, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο λειτουργίας του την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα κατά του COVID-19, μετά την ειδική διοικητική προσφυγή του Π. Αβρίθη, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ KOSNEWS24.GR

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη ακυρώθηκε η αριθμ. 242/2020 (ΑΔΑ: 63Δ6ΩΛΕ-Κ9Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με θέμα:

«ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ»

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πάρθηκε μετά την ειδική διοικητική προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου Κω, κ. Αβρίθη Παναγιώτη, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της .

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω με την αριθμ. 242/2020 είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία με ψήφους 17 υπέρ (του συνόλου των μελών παρατάξεων της μειοψηφίας ) και 16 κατά να εγκρίνει:

1) Τις δια ζώσης συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σε αίθουσες που πληρούν τους όρους (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, Αγίας Τριάδας, Πολιτιστικό Κέντρο Πυλίου ή και αλλού) σύμφωνα με το πρότυπου του δήμου Ρόδου: Με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι -είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη -συμμετέχουν σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

2) Τις δια περιφοράς συνεδριάσεις

Ο κ. Αβρίθης υποστήριξε ότι «δεν δύναται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει τον τρόπο λειτουργίας του, αφού αφενός δεν προβλέπεται τούτο στην κείμενη νομοθεσία (με εξαίρεση τον Κανονισμό Λειτουργίας του), αφετέρου ο τρόπος λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου για το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων, εναπόκειται αποκλειστικά στον Πρόεδρο αυτού, όπως ορίζεται ρητά στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών».

Να σημειωθεί πως το συκγεκριμένο θέμα είχε έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτημα 17 Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στις 20 Οκτωβρίου του 2020. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το οποίο οι προβαλλόμενοι λόγοι του προσφεύγοντος κ. Παναγιώρη Αβρίθη κρίθηκαν βάσιμοι, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134Α/2019): «1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα […]Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήμους το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.[…] 2. α. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου». 

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α/2020): «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ.i «Λειτουργία συλλογικών οργάνων» της Εγκυκλίου 40 (20930/31-3-2020): «τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, συμβούλια κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.) μπορούν να συνεδριάζουν, είτε δια περιφοράς, είτε δια τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται  κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.».

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.33282/29.05.2020 Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών: «η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Επειδή, κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατ’ επιλογή του προέδρου τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα: 1) της υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών 2) της αριθμ. 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών και 3) της υπ’ αριθ.33282/29.05.2020 Εγκυκλίου 163 του Υπουργείου Εσωτερικών με την προϋπόθεση της συμμετοχής τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου, χωρίς ωστόσο να προϋποτίθεται ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (ή ο πρόεδρος του οικείου συλλογικού οργάνου) πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του αυτή, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010. Η ύπαρξη της αιτιολόγησης θεωρείται ότι τεκμαίρεται, κατά πλάσμα, ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π., για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (καθώς και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου.


Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.77233/13.11.2020 Εγκύκλιο 426 του Υπουργείου Εσωτερικών με χρονικό διάστημα εφαρμογής από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη λήξη των έκτακτων μέτρων «τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους [με τηλεδιάσκεψη, δια περιφοράς και κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι έως επτά (7) άτομα], κατ’ επιλογή του προέδρου τους».

Επειδή, ο τρόπος σύγκλισης και διεξαγωγής των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του αυτού συλλογικού οργάνου, αλλά επαφίεται παγίως, αποκλειστικά και σε κάθε περίπτωση στην επιλογή του Προέδρου του σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αναλυτικά διατυπώθηκε ως άνω και σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν και τις δημόσιες πολιτικές και μέτρα εφαρμογήςπου προβλέφθηκαν για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19).

Επειδή, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/2018), το δημοτικό συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει περιοριστικά μόνο για την εξής περίπτωση :«12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις […] μπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στην έδρα οποιασδήποτε κοινότητας του δήμου, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του.», η οποία δεν άφορα την από εξέταση απόφαση.