Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου - Δείτε τα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στις 12:00μ.ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα α) στην υπ’ αριθμ. Δια/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/2020) και β) στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα,

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατάθεση προτάσεων και γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κω 2021.
  2. Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Κω οικ. έτους 2021.

Γραφείο Τύπου