Συγκροτήθηκε επιτροπή στο Δήμο Κω για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας ανάθεσης τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας σε εξωτερικούς συνεργάτες

Συγκροτήθηκε επιτροπή στο Δήμο Κω για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας ανάθεσης τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας σε εξωτερικούς συνεργάτες

Στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας στον Δήμο της Κω, τόσο σε επίπεδο οδοκαθαρισμού, όσο και αποκομιδής στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, συγκροτείται η παρακάτω επιτροπή με σύνθεση τόσο από αιρετούς και ειδικό συνεργάτη Δημάρχου όσο και υπαλλήλους των συναρμοδίων διευθύνσεων με αντικείμενο:


1. Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας ανάθεσης τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας σε εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

2. Η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων (τεχνοοικονομικών) που θα αποδεικνύουν μια τέτοια αναγκαιότητα. Στοιχείων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη ανάλογης μελέτης ανάθεσης μιας τέτοιας υπηρεσίας, τεκμηριώνοντας παράλληλα και το χρονοδιάγραμμα.

Οι εργασίες της επιτροπής θα ολοκληρωθούν εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνίας σύστασης της. Τα αποτελέσματα των εργασιών της επιτροπής θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και ακολούθως στην Οικονομική Επιτροπή και τέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα εγκρίνει και την εν λόγω μελέτη.


Η επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1. Αβρίθης Παναγιώτης (Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη, Δημοτικής Περιουσίας
και Πρωτογενούς Τομέα.)
2. Καμπουράκης Σταμάτιος (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου)
3. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος (Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
4. Θεοφιλίδης Γεώργιος (Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου)
5. Τσιρπανλή Γεωργία (Προϊστάμενή Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας)
6. Διπλός Αθανάσιος (Υπεύθυνος εργοταξίου, διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων)
7. Φρούντζας Σταύρος (Προϊστάμενος τμήματος συντήρησης πρασίνου και καθαριότητας)
8. Μυτιληνιός Θεμιστοκλής (Προϊστάμενος τμήματος Περιβάλλοντος)
9. Αλάβανος Εμμανουήλ (Επόπτης Καθαριότητας)