Υπεγράφη η σύμβαση για την επισκευή της Αγίας Παρασκευής στην Κω - Δείτε αναλυτικά τη σύμβαση στο Kosnews24.gr

Υπεγράφη η σύμβαση για την επισκευή της Αγίας Παρασκευής στην Κω - Δείτε αναλυτικά τη σύμβαση στο Kosnews24.gr

-Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι δεκαοκτώ μήνες.

-Η συνολική δαπάνη του περιγραφόμενου στο άρθρο 2 της παρούσης, έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (483.210,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, στη Ρόδο, η Προγραμματική Σύμβαση για την ''Επισκευή – αποκατάσταση σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής νήσου Κω'' από τους παρακάτω φορείς:

α) Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,

β) Την Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, που εδρεύει στην Κω, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.Ναθαναήλ.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή του εν θέματι έργου και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.


              Άρθρο 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης


Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
- Ο σκοπός και το περιεχόμενο του Προγράμματος (άρθρο 2).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
- Τη χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου (άρθρο 4).
- Τον φορέα εκτέλεσης του Προγράμματος (άρθρο 5).
- Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 6).
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8).
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του(άρθρο 9).
- Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς – ρήτρες (άρθρο 10)
- Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11)

- Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12).


                         Άρθρο 2
Σκοπός και Περιεχόμενο του Προγράμματος


Στόχος του προγράμματος είναι η επισκευή – αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στην Κω ο οποίος επλήγη από τον ισχυρό σεισμό της 21ης Ιουλίου εμφανίζοντας σημαντικές βλάβες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει.


Για να επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλεσμα απαιτείται η εκτέλεση μιας σειράς εργασιών, όπως περιγράφονται παρακάτω:


1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις
2. Σκυροδέματα
3. Επιχρίσματα
4. Επενδύσεις – Επιστρώσεις
5. Ξύλινες – Μεταλλικές κατασκευές
6. Λοιπά – Τελειώματα (χρωματισμοί)


             Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης


O Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην πόλη της Κω επλήγη από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6.5R της 21ης Ιουλίου του 2017 εμφανίζοντας σημαντικές βλάβες με αποτέλεσμα από το καλοκαίρι του 2017 να μην μπορεί να λειτουργήσει. Ο Ναός κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930 και αποτελείται από μεικτό φέροντα σκελετό με κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και τοίχους από φέρουσα λιθοδομή.


Οι σοβαρότερες βλάβες εμφανίζονται στις λιθοδομές πλήρωσης μεταξύ των υποστυλωμάτων κυρίως στις δύο επιμήκεις πλευρές του Ναού (βόρεια και νότια πλευρά). Οι βλάβες αυτές εντοπίζονται κυρίως από τη στάθμη +3.60 και πάνω και είναι διατμητικού τύπου (λοξές) γύρω από τα ανοίγματα (φεγγίτες και παράθυρα). Στα υποστυλώματα δεν παρατηρήθηκαν αστοχίες με εξαίρεση μια λοξή ρωγμή στο γωνιακό υποστύλωμα της βόρειας όψης. Στα εσωτερικά υποστυλώματα δεν εντοπίζονται βλάβες. Ρωγμές κυρίως καμπτικού τύπου εντοπίζονται στα εσωτερικά τόξα από οπλισμένο σκυρόδεμα κυρίως στα άκρα τους αλλά και στο μέσον. Πολύ σημαντικές βλάβες σε σημείο πλήρους αποδιοργάνωσης παρουσιάζονται στο ιερό του Ναού (ανατολική όψη). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι βλάβες στις λιθοδομές του ναού είναι γενικευμένες και χαρακτηρίζονται ως “μεγάλης σπουδαιότητας" που επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου (γενικού χαρακτήρα) βάσει ΦΕΚ 2661/Β/18.10.13.

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση σκοπός είναι η στατική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, η καταγραφή της παθολογίας του, η τεκμηρίωση και διερεύνηση των μηχανικών και ελαστικών χαρακτηριστικών των υλικών που απαρτίζουν το φέροντα οργανισμό, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας και τελικά η αποκατάσταση και ενίσχυση του Ιερού Ναού ώστε αυτός να καταστεί ασφαλής και λειτουργικός.


                                    Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου


Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι δεκαοκτώ μήνες (18). Ως χρόνος έναρξης της παρούσας σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της. 

                             Άρθρο 5
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης


Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μελέτες.


                                             Άρθρο 6
Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος


Η συνολική δαπάνη του περιγραφόμενου στο άρθρο 2 της παρούσης, έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (483.210,00 €)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΕ 9479) και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (483.210,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση τις δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί, όπως αυτές θα καταγράφονται στη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών.


                            Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων


Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης καθένα από τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

Α. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:


 την τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου.

 Τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ 483.210,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

 Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από την Διεύθυνση ΔιοικητικούΟικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη μέριμνα για την αποστολή τους στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση και έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων.

 Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.


Β. Η Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου αναλαμβάνει:

 να διαθέτει ότι στοιχείο υπάρχει στο αρχείο της και ζητηθεί από τον φορέα εκτέλεσης του έργου καθώς επίσης και να παράσχει κάθε συνδρομή για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

 Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, πριν από την έναρξη του έργου.

 Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

                   Άρθρο 8
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου


Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου. 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, φορέας λειτουργίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής θα είναι η Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου.


                                  Άρθρο 9
Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του


Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνιστάται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:


 Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ορίζονται οι :
- Σβύνος Εμμανουήλ, Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Κω με αναπληρωτή τον Γερασκλή Αντώνιο
- Σαββανής Ευστάθιος, Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Κω με αναπληρωτή τον Καρίκη Κυριάκο


 Από την Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου ορίζεται ο Βαρκάς Θεοδόσιος με αναπληρωτή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.Ναθαναήλ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σβύνος Εμμανουήλ εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα και τα τρία (3) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.


                 Άρθρο 10
Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες


Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας του ενός μέρους, προς αποκατάσταση της πλευράς του άλλου μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.

                 Άρθρο 11
Τροποποιήσεις της σύμβασης


Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών. Σε κάθε περίπτωση ως ανώτατο όριο χρονικής παράτασης της παρούσας ορίζεται το διάστημα ενός (1) έτους από την λήξη της.

Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση συμβατικών όρων θα πραγματοποιηθεί κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 και θα κριθεί, εάν ανακύψει σχετικό ζήτημα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, καθώς και υπό την προϋπόθεση  της προηγούμενης υποβολής της στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


                      Άρθρο 12
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.


Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα και δύο για την πληρωμή.