Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ακύρωσε το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ακύρωσε το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με απόφασή της η οποία αναρτήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου του 2020, ακυρώνει το σύνολο των αριθμ. πρωτ. 197/2020 έως 219/2020 αποφάσεων που ελήφθησαν στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω της 21.08.2020.

Το σκεπτικό της Απόφασης:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ: 114Α/2006) ορίζεται: «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω όμως, με την αριθμ. πρωτ. 19948/17.08.2020 τρίτη συνεχή πρόσκληση του δεν πραγματοποίησε την τρίτη τακτική συνεδρίαση στις 21.08.2020 με τηλεδιάσκεψη, όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν.3463/06, ώστε η απαρτία του να εξασφαλίζεται με το «ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του», αλλά πραγματοποίησε συνεδρίαση στις 21.08.2020 «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ» .

Οι δια περιφοράς συνεδρίαση ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 78Α/2010) και θεωρούνταν νόμιμη με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (½) των μελών του συμβουλίου μέχρι την 31η Μαΐου του 2020 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55Α/2020), η οποία κυρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020. Ωστόσο, από την 1η Ιουνίου 2020 τα δημοτικά συμβούλια συνεδριάζουν δια περιφοράς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ήτοι τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου, όπως δηλαδή οριζόταν στην παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω στις 21.08.2020 πραγματοποίησε συνεδρίαση «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» με τα παρόντα μέλη του να είναι δεκαέξι (16) από το σύνολο των τριάντα τριών (33), χωρίς δηλαδή να έχει την απαιτούμενη απαρτία των «δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου», κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και των αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και προχώρησε στην υπερψήφιση των αρ. πρωτ. 197/2020 έως 219/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Κω

Αποτέλεσμα ήταν τη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου να αποφασίσει την ακύρωση των αποφάσεων του εν λόγω Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

Να σημειωθείς πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απέρριψε ως απαράδεκτη την υπ’ αρ. πρωτ.39222/08.09.2020 ειδική διοικητική προσφυγή των Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Κω, κ. Ρούφα Ιωάννας, κ. Κάννη Καλλιόπηςκ. Σαϊτη Ιωσήφ και κ. Φραγκούλη Ιωάννη, της Δημοτικής Παράταξης «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ», κατά της σύγκλησης και διεξαγωγής της 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτή αριθ. 197/2020 έως 219/2020, καθώς είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα.


Τα θέματα που είχαν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Αυγούστου του 2020.

 • Λήψη απόφασης για τη μεταφορά και συστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΤΤ Κω). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Λήψη απόφασης επί αιτήματος εγκρίσεως παραχώρησης μισθωτικής σχέσης επί Δημοτικού Ακινήτου στο Πάρκο Αμερικής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Απόσβεση υποχρέωσης προς καταβολή μισθώματος Άμαλλου Ελπιδοφόρου του Ιωάννη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 • Έγκριση ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με θέμα: «Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγίσματος (ΕΕΣ) ΧΥΤΑ Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με θέμα: «Γεωτεχνική έρευνα και γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης του κυττάρου Α στο ΧΥΤΑ Νήσου Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση νέων οδών και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Πυλίου» (Α.Μ. 21/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Διακοπή Εργασιών Έργου: «Ανάπλαση τμήματος οδών στην Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας: «Από πλατεία ταξί έως κεντρική πλατεία & τμήμα παραλιακής οδού έως παιδική χαρά» με (Α.Μ. 30/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου, κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. Κω» (Α.Μ. 60/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση τμήματος οδού Αρτεμησίας»(Α.Μ. 37/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αμανιού Δ.Κ. Πυλίου – Έργα γεφύρωσης στην περιμετρική οδό Αμανιού» (Α.Μ. 49/2015). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι» (Α.Μ. 50/2015). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Διακοπή έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (ΛΑΜΠΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΛΑΤΑΝΙ)», (Α.Μ. 10/2017).  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινοχρήστων χώρων στη Νήσο Κω – Έργα διευθέτησης κοίτης ρέματος στην περιοχή «Άγιος Ελευθέριος» πόλης Κω» (Α.Μ. 4/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας στην περιοχή «Τσουκαλαριά» σχεδίου πόλεως Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας» (Α.Μ. 31/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών έργου: «Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός)» (Α.Μ. 3/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου του άρθρου 4 του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Χορήγηση αδειών σε ζωγράφους χειροτέχνες για την διάθεση έργων τέχνης – καλλιτεχνημάτων – χειροτεχνημάτων του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου λόγω θανάτου του κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 23/του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Καθορισμός της αξίας τμημάτων προερχόμενα από την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης γηπέδων εγκαταστάσεων εκ του ακινήτου με ΚΜ 350Α γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας “IKOS ARIA A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Καθορισμός της αξίας γης τμήματος εμβαδού 10.412,485 τ.μ. εκ του ακινήτου με Κ.Μ. 583 γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Γνωμοδότηση επί του αιτήματος των αδελφών Χατζηγεωργίου κληρονόμων Σταματίου Χατζηγεωργίου περί παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τμήμα της Τ.Δ. 212 (ΚΜ 949) αγροκτήματος Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).