Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ τη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ τη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 13.00 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.

Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή οχημάτων ΜΕ 107211 ΙΧ, ΚΗΥ 4091 και ΝΧΥ 7559 της ΔΕΥΑ Κω».
  4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια νέας αντλίας για το αποφρακτικό με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 73552 ΙΧ».
  5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών στάθμης και συσκευών τηλεμετρίας».
  6. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.
  7. Λοιπά θέματα.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                                        

   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ