Προκηρύχθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της πλήρους ανάπλασης κεντρικής οδού στο Τιγκάκι

Προκηρύχθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της πλήρους ανάπλασης κεντρικής οδού στο Τιγκάκι

-Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 756.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.!

-Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες, με το έργο να χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Κω.

Ο Δήμος Κω, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ (ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TROPICAL ΕΩΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΛΩΡΗ, με προϋπολογισμό 756.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται σε: 

  • Δαπάνη Εργασιών: 475.624,11€  
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 85.612,34€ 
  • Απρόβλεπτα: 84.185,47 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)ν.4412/2016,  Αναθεώρηση: 731,93 € 
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (17%) : 109.846,15 € 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκεύη 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις εργασίες οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή!

ice_screenshot_20200828-124631.pngice_screenshot_20200828-124645.pngice_screenshot_20200828-124702.pngice_screenshot_20200828-124719.pngice_screenshot_20200828-124734.pngice_screenshot_20200828-124748.pngice_screenshot_20200828-124802.pngice_screenshot_20200828-124818.pngice_screenshot_20200828-124833.pngice_screenshot_20200828-124844.pngice_screenshot_20200828-124859.pngice_screenshot_20200828-124909.pngice_screenshot_20200828-125354.png

ice_screenshot_20200828-125409.png

ice_screenshot_20200828-125423.png

ice_screenshot_20200828-125451.png

ice_screenshot_20200828-125503.png