Μέχρι την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την επισκευή - αποκατάσταση του Αγίου Νικολάου

Μέχρι την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την επισκευή - αποκατάσταση του Αγίου Νικολάου

Το έργο αφορά κατεπείγουσες παρεμβάσεις - εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες μετά τον ισχυρό σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 καθώς επηρεάζουν την στατική επάρκεια του Ναού, αυξάνουν την επικινδυνότητα σε μεγάλο βαθμό και  την ασφάλεια και υγεία των πιστών και λειτουργούντων στο Ναό.

Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως στις εξωτερικές λιθοδομές, στις λιθοδομές των ημικυκλικών τμημάτων του ιερού του ναού και στα τόξα από σκυρόδεμα στην οροφή του. Οι επεμβάσεις που προτείνονται στο φέροντα οργανισμό έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των βλαβών και την ενίσχυση της κατασκευής.

Συγκεκριμένα προβλέπονται κατά κύριο λόγο οι παρακάτω κατεπείγουσες παρεμβάσεις - εργασίες επισκευής και αποκατάστασης:


― Καθαίρεση και ανακατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματος του Ιερού του Ναού που υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές.
― Καθαίρεση και ανακατασκευή σκελετού νοτιοανατολικού ημιυπαίθριου χώρου.
― Καθαίρεση και επαναδόμηση τεσσάρων πεσσών στην βόρεια και νότια προεξοχή του Ναού
― Διαμόρφωση ορίων θυρών και παραθύρων δια κατασκευής κλειστών πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
― Αποκατάσταση τοιχοποιιών, κατασκευή μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
― Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
― Επισκευή με συγκόλληση ρηγματωμένων τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Με βάση τη διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και με την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) δηλαδή στην κατ’ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) για την επιλογή αναδόχου βάσει της παρούσας πρόσκλησης καλούνται οι παρακάτω οικονομικοί φορείς που έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν το παρόν έργο εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος των εννέα (09) μηνών, ώστε να αποφευχθεί και η παραμικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου:

1.ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. (με αρ. ΜΕΕΠ 19969)

2.ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. (με αρ. ΜΕΕΠ 26547)

3.ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε. (με αρ. ΜΕΕΠ 28080)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι ποσοστού 15% επί της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του Ν.4412/16