Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, την Τρίτη 11 Αυγούστου

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, την Τρίτη 11 Αυγούστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη11-08-2020και ώρα 11.00 π.μ., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια οχημάτων».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Δήμου Κω»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ελαστικών των μηχανημάτων έργων και οχημάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών – ανταλλακτικών και λογισμικού»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων για τη στέγαση Η/Μ εγκαταστάσεων».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή αντλιών ακαθάρτων και κινητήρα»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια αισθητηρίων της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Δικαίου (Δ.Ε. Δικαίου)».
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τηνπαροχή υπηρεσίας «Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΚΩ φορολογικού έτους 2019, προϋπολογισμού 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.».
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Συντήρηση εξειδικευμένου τηλεμετρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και πιεστικών συγκροτημάτων ΔΕ Ηρακλειδών».
 12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων Δ.Ε. Δικαίου».
 13. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια Μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού»
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την«Προμήθεια υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων».
 15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου».
 16. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
 17. Έγκριση της υπ΄αριθ. 22/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου».
 18. Έγκριση της υπ΄αριθ. 25/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές αντλιών ακαθάρτων».
 19. Έγκριση της υπ΄αριθ. 28/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων»
 20. Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
 21. Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και ρουχισμού».
 22. Έγκριση της υπ΄αριθ. 32/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των αντλιοστασίων ακαθάρτων, ΕΕΛ Δικαίου και Καρδάμαινας».
 23. Έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
 24. Έγκριση της υπ΄αριθ. 34/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».                                                                        
 25. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την διεκπεραίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των θεμάτων της πράξης «Επέκταση συστήματος τηλελεγχου – τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Ηρακλειδών Δήμου Κω».
 26. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης τιμών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών, ψηφιακών μετρητών και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων διανομής στις ΔΕ Δικαίου και Ηρακλειδών Δήμου Κω».
 27. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Ηρακλειδών Δήμου Κω».
 28. Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου «Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων και έργων διάθεσης Δήμου Δικαίου Νήσου Κω».
 29. Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην θέση Βάρα Ζηπαρίου Δικαίου».
 30. Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην θέση Λαγκάδα Δήμου Κω για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».
 31. Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγοντα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης λειτουργίας υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων Καρδάμαινας».
 32. Συγκρότηση επιτροπής πρόσληψης προσωπικού.
 33. Εφαρμογή της υπ΄αριθ. 176/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.
 34. Έγκριση παράτασης της με αριθ. πρωτ. 742/06-03-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την «Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση, Αποστολή Λογαριασμών Κατανάλωσης Νερού και Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
 35. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή οχημάτων ΜΕ 116798 ΙΧ, ΚΗΥ 9307 και ΚΧΒ 8789 της ΔΕΥΑ Κω».
 36. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων».
 37. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών για την αυτόματη μεταγωγή στο αντλιοστάσιο Α0 Καρδάμαινας και για την μονάδα ΒΙΟΚΑ Καρδάμαινας»
 38. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών/υλικών κάτω του ορίου.
 39. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.
 40. Λοιπά θέματα.
 41. Αιτήσεις δημοτών.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                                                                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

           

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ