Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Τετάρτη 27 Μαΐου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Τετάρτη 27 Μαΐου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 27 Μαϊου, στις 11 το πρωϊ, με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο αρθρ. 10 παρ. 1 της 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 • Εναρμόνιση των χρήσεων γης της υπό θεσμοθέτησης πολεοδομικής μελέτης βιοτεχνικού πάρκου (βιοτεχνική ζώνη) Δήμου Κω με τις χρήσεις γης του Π.Δ. 59/21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α/21-6-2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 • Λήψη απόφασης για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτων, για τη στέγαση σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ Δήμου Κω», προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Αποδοχή της ΚΥΑ για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση Α’ Τριμηνίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικον. έτους 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από τον χώρο του παλαιού Οινοποιείου.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Δήμου Κω», στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019»” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δικαίου.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμού στο νέο στάδιο Ανταγόρας». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2020 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση – διευθέτηση ανοικτού καναλιού ομβρίων οδού Ασκληπιού (επικαιροποίηση μελέτης Α.Μ. 36/2012), (Α.Μ. 35/2020)”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Ζηπαρίου», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμός στο νέο στάδιο Ανταγόρας» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με θέμα: «Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγίσματος (ΕΕΣ) ΧΥΤΑ Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Διακοπή εργασιών του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω, (Α.Μ. 6/2018 )”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρησης ακινήτου επί της οδού Θεοφράστου στο Λύκειο Ελληνίδων παρ. Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση αιτήματος κ. Τσαγκάρη Νεκτάριου περί μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Κατασκευαστική – Τουριστική Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο: «Ε.Κ.Τ.Ε.Μ. Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Καθορισμός της αξίας τμημάτων προερχόμενα από την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης γηπέδων εγκαταστάσεων εκ του ακινήτου με ΚΜ 350Α γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας “IKOS ARIA A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Γνωμοδότηση επί του αιτήματος των αδελφών Χατζηγεωργίου κληρονόμων Σταματίου Χατζηγεωργίου περί παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τμήμα της Τ.Δ. 212 (ΚΜ 949) αγροκτήματος Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έκφραση γνώμης για την εκποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τμήματος του Τ.Δ. 909 εκτάσεως 1.490,00 τ.μ. (το οποίο προέρχεται από την Κ.Μ. 169 Γαιών Αντιμάχειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ΔΕΗ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 341/2019 απόφασης του Δ/Σ περί ορισμού Μελών στο Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως προς τη διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού της συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 • Αντικατάσταση μελών της επιτροπής του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (TEBA/FEAD), κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω φόρτου εργασιών των στελεχών της Δ/νσης που συμμετέχουν σ’ αυτήν. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Γραφείο Τύπου