Συνεδριάζει την Τετάρτη 6 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Τετάρτη 6 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, με τηλεδιάσκεψη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, με 23 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, την προσεχή Τετάρτη, 6 Μαϊου, στις 11.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Λήψη απόφαση επί του αρθρ. 93 Κεφ’ Ι του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Σ/λιου και λοιπές; διατάξεις”, με το οποίο αφαιρείται ουσιαστικά από τους Δήμους η αρμοδιότητα για τη διαχείριση και επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 • Έγκριση για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ των Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Εναρμόνιση των χρήσεων γης της υπό θεσμοθέτησης πολεοδομικής μελέτης βιοτεχνικού πάρκου (βιοτεχνική ζώνη) Δήμου Κω με τις χρήσεις γης του Π.Δ. 59/21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α/21-6-2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Κω, για την κάλυψη των αναγκών κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση για τη διενέργεια διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο: «Φωτογραφί…ζω (σ)το νησί μου!!!.» (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού κ. Μανιάς Βασίλειος).
 • Έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμού προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021- 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση Δ’ Τριμηνίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικον. έτους 2019 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2020 Απόφασης του Δ/Σ ΔΗ.ΡΑΣ.Κ. αναφορικά με τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή λογιστή για διαχειριστικό έλεγχο περιόδου από 01/09/2014 ως 31/12/2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Επιχείρησης κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση ποδηλατοδρόμου Ψαλιδίου (από ξενοδοχείο Sun Palace έως Άγιο Φωκά). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση οδών Β. Παύλου και Ιπποκράτους (από διασταύρωση με Ελ. Βενιζέλου έως Β. Γεωργίου». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Οριζόντιες διαγραμμίσεις» (Α.Μ.: 06/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Περίφραση και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός) (Α.Μ.: 3/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – Β’ φάση, (Α.Μ.: 26/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλεως Κω (Α.Μ. 08/2018).» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων : 5ου δημοτικού σχολείου Κω και δημοτικού σχολείου Ζηπαρίου (Α.Μ.: 49/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις στο Γυμνάσιο Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας» (Α.Μ.: 56/2016). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 1ης  Παράτασης για την Πράξη  «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και ακρωνύμιο Step2Smart, πράξη ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A, «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» για τον Δήμο Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Λιμένας Καμαρίου Κεφάλου Νήσου Κω και Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Ν. Κω», για λογαριασμό του Δημοτικό Λιμενικού Ταμείου Κω (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.ΚΩ) – φορέα διαχείρισης του έργου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση των νέων παρατάσεων φυσικού αντικειμένου ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2015-2016 και 2018-2019 έως στις 31-12-2021.  (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Πολιτικής & Πολιτικής Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).
 • Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 384/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Παροχή Κινήτρων στους Επικουρικούς Γιατρούς, σύμφωνα με το αρθρ. 20 του Ν. 4213/2013, την υπ’ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 60934/8-7-2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & το Ν. 4368/2016, αρθρ. 43 Παρ. 5.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 • Ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών κινητών πραγμάτων Δήμου Κω για το έτος 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Γραφείο Τύπου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Μετά την από 29-04-2020 ματαιωθείσα δια περιφοράς συνεδρίασης (Α.Π.: 7586/24-04-2020 πρόσκληση), ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΩ ΣΤΙΣ 06 ΜΑΪΟΥ 2020, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 11:00 ΠΜ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, όπως προβλέπεται στο αρθρ. 10 παρ. 1 της 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'), λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του αρθρ. 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ-53 Α /11-3-2020).    

     ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Λήψη απόφαση επί του αρθρ. 93 Κεφ’ Ι του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Σ/λιου και λοιπές; διατάξεις”, με το οποίο αφαιρείται ουσιαστικά από τους Δήμους η αρμοδιότητα για τη διαχείριση και επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 • Έγκριση για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ των Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Εναρμόνιση των χρήσεων γης της υπό θεσμοθέτησης πολεοδομικής μελέτης βιοτεχνικού πάρκου (βιοτεχνική ζώνη) Δήμου Κω με τις χρήσεις γης του Π.Δ. 59/21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α/21-6-2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Κω, για την κάλυψη των αναγκών κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση για τη διενέργεια διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο: «Φωτογραφί…ζω (σ)το νησί μου!!!.» (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού κ. Μανιάς Βασίλειος).
 • Έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμού προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021- 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση Δ’ Τριμηνίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικον. έτους 2019 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2020 Απόφασης του Δ/Σ ΔΗ.ΡΑΣ.Κ. αναφορικά με τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή λογιστή για διαχειριστικό έλεγχο περιόδου από 01/09/2014 ως 31/12/2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Επιχείρησης κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση ποδηλατοδρόμου Ψαλιδίου (από ξενοδοχείο Sun Palace έως Άγιο Φωκά). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση οδών Β. Παύλου και Ιπποκράτους (από διασταύρωση με Ελ. Βενιζέλου έως Β. Γεωργίου». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Οριζόντιες διαγραμμίσεις» (Α.Μ.: 06/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Περίφραση και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός) (Α.Μ.: 3/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – Β’ φάση, (Α.Μ.: 26/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλεως Κω (Α.Μ. 08/2018).» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων : 5ου δημοτικού σχολείου Κω και δημοτικού σχολείου Ζηπαρίου (Α.Μ.: 49/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις στο Γυμνάσιο Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας» (Α.Μ.: 56/2016). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 1ης  Παράτασης για την Πράξη  «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και ακρωνύμιο Step2Smart, πράξη ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A, «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» για τον Δήμο Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Λιμένας Καμαρίου Κεφάλου Νήσου Κω και Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Ν. Κω», για λογαριασμό του Δημοτικό Λιμενικού Ταμείου Κω (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.ΚΩ) – φορέα διαχείρισης του έργου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση των νέων παρατάσεων φυσικού αντικειμένου ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2015-2016 και 2018-2019 έως στις 31-12-2021.  (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Πολιτικής & Πολιτικής Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).
 • Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 384/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Παροχή Κινήτρων στους Επικουρικούς Γιατρούς, σύμφωνα με το αρθρ. 20 του Ν. 4213/2013, την υπ’ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 60934/8-7-2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & το Ν. 4368/2016, αρθρ. 43 Παρ. 5.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 • Ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών κινητών πραγμάτων Δήμου Κω για το έτος 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Manolis Xatziantoniou desk