Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Σας προσκαλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω»
 2. Έγκριση πρακτικού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού ακαθάρτων μεταξύ των φρεατίων 45 – 46 στην πόλη της Κω».
 3. Έγκριση πρακτικού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δικαίου νήσου Κω στο νομό Δωδεκανήσου»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων»
 5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού».
 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στις θέσεις Αγ. Πέτρος και Μαστιχάρι Νο2 Δήμου Κω»
 7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 36/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
 8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Αναλύσεις χημικών παραμέτρων πόσιμου νερού, λυμάτων και ιλύος»
 9. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 10. Αποζημίωση Προέδρου του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ.
 11. Αποζημίωση μελών του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις.
 12. Ανάθεση σε δικηγόρο για τη γνωμοδότηση επί της εφαρμογής της απόφασης 158/2018 Εφετείου Δωδεκανήσου, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία περί αμοιβής των εργαζομένων της επιχείρησης.
 13. Αναπροσαρμογή μισθώματος ενός αγρού στη θέση «ΛΕΙΒΑΝΟΣ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντιμάχειας του πρώην Δήμου Ηρακλειδών.
 14. Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.
 15. Λοιπά θέματα.
 16. Αιτήσεις δημοτών

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ            

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

                                                                                   

                                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

`

Manolis Xatziantoniou desk