Συνεδριάζουν τα Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κω

Συνεδριάζουν τα Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων των σχολικών επιτροπών, στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, στις 21 Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Νομίμου Εκπροσώπου και Οικονομικού Διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω και εξουσιοδότηση του για υπογραφές.
  2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Εκκαθαριστή της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω ως προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
  3. Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κω & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Σημείωση: Σε περίπτωση κωλύματος σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εμμανουήλ Μήτρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών, στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού στις 23 Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Νομίμου Εκπροσώπου και Οικονομικού Διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω και εξουσιοδότηση του για υπογραφές.
  2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Εκκαθαριστή της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω ως προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Σημείωση: σε περίπτωση κωλύματος σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Κω

Εμμανουήλ Μήτρου

Manolis Xatziantoniou desk