ΔΕΑΣ ΚΩ: Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΕΑΣ ΚΩ: Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας , Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών όπως αυτά ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωση (ΑΔΑ:9Λ3ΥΟΞΓΥ-7ΚΣ, ΑΠ. 1140/22.4.2019) ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμό 98/2019 γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/94 (συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 186/6.6.2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας), συνεχίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που είχαν ανασταλεί λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την προαναφερόμενη Ανακοίνωση είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 6/7/2019 έως και 15/7/2019.

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

 

Πη Βασιλεία

 

ADVERTORIALS