Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Τετάρτη 26 Ιουνίου. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Τετάρτη 26 Ιουνίου. Δείτε τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Έγκριση 1ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 3. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 53781/Υ1/5-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ . (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
 4. Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ’ αριθμ.12995/04-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΧΜΩΛΕ-Ρ0Θ) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α ΝΑΙΓ20) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στον Δήμο Κω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
 5. Εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Πράξης  με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
 6. Έγκριση για  «Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο «Βελτίωση συνθηκών Στέγασης Ρομά - Επιδότηση ενοικίου». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
 1. Αποδοχή της ένταξης της πράξης: «Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 2010649 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 2. Έγκριση της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, σε δημόσιες παραλίες νήσου Κω, στις περιοχές : Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 3. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Μέλους της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με το ακρωνύμιο : “Step2Smart”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ Νήσου Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκρατείου Λυκείου Κω», (Α.Μ.: 63/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη Νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός», (Α.Μ.: 1/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 7. Έγκριση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως», (Α.Μ.: 36/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 8. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου : «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω» (Α.Μ 62/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 9. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού από πλατεία Γ. Αποστόλων προς «Γλυκί», (Α.Μ.: 22/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αντιμάχειας – 2ου Λυκείου Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 11. Αναστροφή της εγκεκριμένης παραχωρηθείσας έκτασης επιφανείας 760,5 τ.μ. από την Κ.Μ. 63Ζ, 63Η και 63 γαιών Καρδάμαινας και πρόταση σύστασης δουλείας διόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 12. Έκφραση γνώμης για χρήσεις γης σε τμήμα του Τ.Δ. 118 Αγροκτήματος Αντιμάχειας Δήμου Κω (το οποίο προέρχεται από την Κ.Μ. 500 Γαιών Αντιμάχειας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 13. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
 14. Λήψη απόφαση για το συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών που αφορούν μισθώματα της ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. ΟΡΦΕΑΣ, βάσει της υπ’ αριθμ. 72/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 15. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου της διαχείρισης του υπ’ αριθμ. Β 431/06-05-2019 & Απόδοση λογαριασμού. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 16. Λήψη απόφασης για την επανάληψη της προμήθειας «Ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 17. Λήψη απόφασης (συμπληρωματική) περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 18. Αποδοχή του από 14-5-2019 πρακτικού της διαπαραταξιακής – διακομματικής σύσκεψης, περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατέθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Manolis Xatziantoniou desk