Η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στην Κω και σε άλλα 4 νησιά εξαρτάται από τον αριθμό των προσφύγων και την Κομισιόν

Η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στην Κω και σε  άλλα 4 νησιά εξαρτάται από τον αριθμό των προσφύγων και την Κομισιόν

Η διατήρηση του  μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά εξαρτάται από τον αριθμό των προσφύγων και την Κομισιόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής απόφασης από το υπουργείο Οικονομικών, και αμέσως μετά η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος.

Σημειώνεται ότι η απόφαση διατήρησης των μειωμένων συντελεστών πρέπει αρχικώς να εγκριθεί από υπηρεσία που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει οριστεί και αν έχει εγκρίνει την διατήρηση του ΦΠΑ στα νησιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω του μεταναστευτικού.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν νομικά κωλύματα το πιθανότερον είναι να εκδοθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) όπως έγινε και το Δεκέμβριο του 2018.

Ειδικότερα, ο αριθμός των προσφύγων που φιλοξενούνται σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο αλλά και ο έλεγχος από ειδική υπηρεσία της Κομισιόν θα κρίνουν ανά εξάμηνο εάν θα παρατείνεται το ευνοϊκό καθεστώς του ΦΠΑ στα συγκεκριμένα νησιά. Σε πρώτη φάση, στα πέντε νησιά του Αιγαίου που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο των μεταναστευτικών ροών οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ διατηρούνται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2019. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αλλά και για κάθε εξάμηνο το ευνοϊκό καθεστώς ΦΠΑ θα παρατείνεται εφόσον οι μετανάστες στα κέντρα υποδοχής υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφύγων που μπορούν να δεχθούν τα νησιά.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα είναι δυνατή η μείωση κατά 30% των συντελεστών του ΦΠΑ στα πέντε νησιά εφόσον: Ο μέσος αριθμός των φιλοξενουμένων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου. Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, ο μέσος ετήσιος αριθμός φιλοξενουμένων υπολογίζεται ανά εξάμηνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο κάθε έτους, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας και υπό την επίβλεψη υπηρεσίας που θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το δωδεκάμηνο που λήγει στο τέλος του προηγούμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Η  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει τα εξής:

Άρθρο δεύτερο

Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248), ως ισχύει, η παρ. 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί ένα εξάμηνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον:

α) ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου, και

β) πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

ββ) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

γγ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

4α. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο μέσος ετήσιος αριθμός φιλοξενουμένων υπολογίζεται ανά εξάμηνο, τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας και υπό την επίβλεψη υπηρεσίας που θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το δωδεκάμηνο που λήγει στο τέλος του προηγούμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται έως 31.12.2018, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.».

Manolis Xatziantoniou desk